njoftime Projekte

[:sq]Projekti TANGRAM-Workshop-i i parë: “Vizioni për të ardhmen. Pritjet negative dhe pozitive si dhe risqet e zhvillimit te turizmit”[:en]The TANGRAM Project -The first workshop: “Future Vision. Negative and positive expectations and fears of tourism development”[:]

[:sq]Projekti TANGRAM

Workshop-i i parë me temë:

“Vizioni për të ardhmen. Pritjet negative dhe pozitive si dhe risqet e zhvillimit te turizmit”

Universiteti “Ismail Qemali” i Vlores, si partner në projektit TANGRAM,Transnational Parks and Gardens Resources in Adriatic and Ionian tourist Marketplace” në kuadër të programit ADRION, organizoi me date 22.06.2021, Workshop-in e parë me temë:

 “ Vizioni për të ardhmen. Pritjet negative dhe pozitive si dhe risqet e zhvillimit te turizmit”

Qëllimi i këtij workshop-i ishte shkëmbimi i njohurive, ideve dhe opinioneve midis aktorëve lokal si, institucionet përgjegjëse të manaxhimit të destinacionit, sipërmarrës të sektorit të turizmit, përfaqësues të shoqërisë civile, ekspertë të marketing- turizmit,  lidhur me pritjet pozitive dhe negative te zhvillimit te turizmit, sfidat e zhvillimit te tij si dhe vizioni për të ardhmen.

Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit për kontributin e dhënë në përmbushjen e qëllimit të workshop-it të parë të projektit TANGRAM.

 

[:en]

The TANGRAM Project

The first workshop on the topic:

“Future Vision. Negative and positive expectations and fears of tourism development”

“Ismail Qemali” University of Vlora, as a partner in the TANGRAM project, “Transnational Parks and Gardens Resources in Adriatic and Ionian tourist Marketplace” within the ADRION program, organized on 22.06.2021, the first Workshop:

 “Vision for the future. Negative and positive expectations as well as risks of tourism development”

The purpose of this workshop was the exchange of knowledge, ideas and opinions between local actors such as responsible institutions of destination management, tourism sector entrepreneurs, civil society representatives, marketing-tourism experts, regarding the positive and negative expectations of tourism development, its development challenges and vision for the future.

We thank all the participants for their contribution in fulfilling the purpose of the first TANGRAM project workshop.

 

 [:]