njoftime Projekte

[:sq]Projekti TANGRAM[:en]TANGRAM PROJECT[:]

[:sq]Projekti TANGRAM

Takime me autoritet lokale, përgjegjëse të manaxhimit të destinacionit Vlore dhe sipërmarrjet turistike.

Në datat 10-12 Maj 2021 grupi i punës së projektit TANGRAM në Universitetin e Vlorës në kuadër të implementimit të paketës së dytë të punës “Local Goverment Lab” organizoi disa takime me aktorët lokal të qytetit te Vlore të cilët do të japin kontributin e tyre në hartimin e një Plani Veprimi Lokal të orientuar drejt parqeve me qëllim zgjatjen e sezonit turistik gjatë gjithë vitit.

Paraprakisht u diskutua për nënshkrimin e një marrëveshje mirëkuptimi midis Universitetit të Vlorës dhe autoriteteve përgjegjëse të manaxhimit të destinacionit, sipërmarrjeve turistike të cilët do të kontribojnë në dhënien e ideve dhe propozimeve për hartimin e një Strategjie Zhvillimi të Qëndrueshëm të Turizmit të orientuar drejt parqeve në lidhje me trashëgimine natyrore dhe kulturore në tavolinat e rrumbullakëta që do të organizohen gjatë periudhës Maj- Nentor 2021.

Falenderojmë autoritetet përgjegjëse të manaxhimit të destinacionit si dhe sipërmarrjet turistike për gadishmërine e tyre për të kontribuar në hartimin e një plani veprimi lokal të orientuar drejt turizmit të qëndrueshëm. Grupi i punës së projektit TANGRAM në ditët në vazhdim do organizojë takime me grupe të tjera interesi si ekspertë të marketing-turizmit dhe shoqerinë civile.

 

[:en]TANGRAM PROJECT

Meetings with local authorities responsible of Vlora destination management and tourism enterprises.

On 10-12 May 2021 the working group of the TANGRAM project at the University of Vlora in the framework of the implementation of the second work package “Local Goverment Lab” organized several meetings with local actors of Vlora Destination who will give their contribution in drafting a Local Action Plan oriented towards parks and gardens in order to extend the tourist season throughout the year.

It was previously discussed about the signing of a Memorandum of Agreement between the University of Vlora and the local authorities responsible for destination management, tourism enterprises which will contribute to providing ideas and proposals for drafting a Strategy for Sustainable Tourism oriented towards parks and gardens in relation to the natural and cultural heritage in the round tables that will be organized during the period May-November 2021.

We would like to thank the responsible authorities of the destination management as well as the tourism enterprises for their readiness to contribute to the drafting of a Local Action Plan oriented towards sustainable tourism.

The working group of TANGRAM project in the coming days will organize meetings with other stakeholders such as marketing-tourism experts and civil society.

[:]