njoftim pune njoftim punesim Njoftime-old

[:sq]Specialist Finance në Sektorin e Financës dhe Realizimit të Buxhetit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse[:]

[:sq]PERSONEL ADMINISTRATIV

Specialist Finance në Sektorin e Financës dhe Realizimit të Buxhetit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është:

  1. Kontabilizon të ardhurat mujore sipas fakulteteve.
  2. Kryen kontabilizimin e bankës, të shpenzimeve, të situacioneve, të të ardhurave.
  3. Ndihmon Drejtorinë në mbylljen e pasqyrave financiare.
  4. Kryen punë administrative të natyrave të ndryshme, sipas problematikave që dalin.
  5. Ndihmon Drejtorin dhe Administratorin për hartimin e planit buxhetor afatmesëm dhe atij vjetor.
  6. Kontrollon të gjithë praktikat që vijnë për likujdimin për saktësinë e dokumentacionit dhe të fondit të përdorur, duke ballafaquar me buxhetin e planifikuar.
  7. Kontabilizon magazinën dhe e rakordon atë çdo 3-muaj me magazinierin.

Njoftimi i plote 

Formulari

Skema e pikezimit[:]