njoftime

[:sq]BËHU STUDENT NË UNIVLORA, GARANTO SUKSESIN TËND![:]

[:sq]

BËHU STUDENT NË UNIVLORA, GARANTO SUKSESIN TËND!
 
A dëshiron të jesh një profesionist i konkurrueshëm në tregun e punës?
 
Zgjidh UNIVLORA!
 
A dëshiron të përgatitesh nga një Staf Akademik i kualifikuar?
 
Zgjidh UNIVLORA!
 
A dëshiron një jetë studentore dinamike?
 
Zgjidh UNIVLORA!
 
A dëshiron Bursë Semestrale në njërin prej 65 universiteteve ndërkombëtare?
 
Zgjidh UNIVLORA!
 
A vlerëson Kërkimin Shkencor dhe idetë inovative?
 
Zgjidh UNIVLORA!
 
Universiteti “Ismail Qemali” i Vlorës, ofron Kurrikula të përshtatshme, bazuar në sfidat e ekonomisë së tregut, për të pajisur dhe aftësuar studentët, me njohuri që u lehtësojnë qasjen me tregun e punës kombëtar dhe rajonal/ndërkombëtar. Bashkëpunimi me biznese të ndryshme, nxit rritjen e perfomancës së studentëve dhe rritjen e mundësisë për punësim të menjëhershëm, pas diplomimit.
 
UNIVLORA, është një institucion aktiv në implementimin e dijes, gjenerimin e ideve krijuese dhe nxitjen e shkencës, nëpërmjet një mësimdhënieje bashkëkohore sipas të gjitha standardeve ndërkombëtare, ESCO, Deklaratës së Bolonjës dhe Kornizës Shqiptare të Kualifikimit.
 
Për këtë Vit Akademik, UNIVLORA vjen me një Ofertë Didaktike të larmishme, me Programe Studimi gjithëpërfshirëse dhe multidisiplinare, të ofruara në mjedise mësimore dhe laboratorike bashkëkohore.
 
Në UNIVLORA, do të gjeni një paketë shërbimesh të integruara për studentin duke përfshirë:
 
• Këshillim karriere
 
• Ambiente rekreative
 
• Aktivitete kulturore e sportive
 
• Pjesëmarrje në Projekte Ndërkombëtare
 
• Bursa në bazë të nevojës financiare dhe të meritës akademike
 
• Programe shkëmbimi studentor, në universitete prestigjoze jashte vendit.
 
UNIVLORA, është i vetmi Universitet Publik në shkallë vendi i cili ka kërkuar akreditimin e të gjitha programeve, duke garantuar diploma të njohura ndërkombëtarisht.
 
Ne formojmë dhe përgatisim:
– Studentë premtues
– Profesionistë cilësorë, në përputhje me trendin e tregut të punës
– Profesionistë dhe shkencëtarë në shërbim të zhvillimeve dinamike, jo vetëm në kontekstin kombëtar, por edhe në atë europian e më gjerë.
 
Për të marrë informacione më të detajuara për ofertën akademike, klikoni programet e mëposhtme.
 
FAKULTETI I EKONOMISË
 
Departamenti i Biznesit
 
Bachelor:
– Administrim Biznesi
– Manaxhim Turizmi
– Marketing
 
Master Profesional:
– Administrim Publik
– Sipërmarrje në Turizëm, – Marketing
 
Master Shkencor:
– Administrim Biznesi
 
Departamenti i Financës dhe Kontabilitetit
 
Bachelor:
– Financë
– Kontabilitet
 
Master Profesional:
– Financë
– Kontabilitet
 
Master Shkencor
– Financë
– Pasuri të Paluajtshme
 
Departamenti i Ekonomiksit
 
Bachelor:
– Ekonomiks
 
Master Profesional:
– Ekonomiks në Sipërmarrje
 
Master Shkencor:
– Ekonomiks
 
FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK
 
Departamenti i Infermierisë
 
Bachelor:
– Infermieri e Përgjithshme
 
Master Profesional:
– Infermieri Patologjike
– Infermieri Kirurgjikale
Master i Shkencave:
– në Shkenca Infermierore
 
Departamenti i Kujdesit Shëndetësor
 
Bachelor:
– Infermieri Mamí
 
Master Profesional:
– Infermieri Pediatrike
 
FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE
 
Departamenti i Drejtësisë
 
Bachelor:
– Drejtësi
 
Master Profesional:
– E Drejtë Penale
– Shkenca Administrative
 
Master Shkencor:
– Marrëdhënie Ndërkombëtare
 
Departamenti i Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë
 
Bachelor:
– Gjuhë Shqipe dhe Letërsi
 
Master Shkencor:
– Mësimdhënie e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë
 
Departamenti i Edukimit
 
Bachelor:
– Histori Gjeografi
– Mësuesi për Arsimin Parashkollor
– Mësuesi për Arsimin fillor
– Pedagogji e Specializuar
 
Master Profesional:
– Cikli Fillor me Profil Minor në Ciklin Parashkollor
 
Master Shkencor:
– Edukim
-Pedagogji e Specializuar Sociale
 
Departamenti i Gjuhëve të Huaja
 
Bachelor:
– Gjuhë Angleze
– Gjuhë Italiane
 
Master Profesional:
– Mësuesi në Gjuhën Italiane
– Mësuesi në Gjuhën Angleze
 
Master Shkencor:
– Përkthim dhe Interpretim
 
FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE
 
Departamenti i Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare
 
Bachelor:
– Inxhinieri Mekanike
– Inxhinieri Navale
– Inxhinieri Elektrike
 
Master Profesional:
– Operacione Industriale/Navale
 
Master Shkencor:
– Inxhinieri Navale
 
Departamenti i Shkencave Detare
 
Bachelor:
– Navigacion
 
Master Profesional:
– Studime të Avancuara Detare
 
Departamenti i Fizikës
 
Bachelor:
– Fizikë
 
Master Profesional:
– Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në lëndët Matematikë – Fizikë
Master Shkencor:
– Fizikë
 
Departamenti i Biologjisë
 
Bachelor:
– Biologji
 
Master Profesional:
– Mësuesi për Arsimin e Mesëm në Biologji, me Profil Minor në Kimi
 
Master Shkencor:
– Biologji Mjedisore
 
Departamenti i Matematikës
 
Bachelor:
– Matematikë
– Matematikë – Financë
– Shkencat Aktuaristike
 
Master Profesional:
– Matematikë
 
Master Shkencor:
– Matematikë
– Matematikë-Financë
– Aktuaristikë
 
Doktoraturë në Matematikë
 
Departamenti i Shkencave Kompjuterike
 
Bachelor:
– Teknologji Informacioni – Shkenca Kompjuterike Informatike
 
Master Profesional:
– Mësues Informatike për Shkollën e Mesme
 
Master Shkencor:
– Shkenca Kompjuterike
 
Departamenti i Kimisë
 
Bachelor:
– Kimi
 
Master Profesional:
– Mësimdhënie e Kimisë në Arsimin e Mesëm të Ulët
 
Master Shkencor:
– Mësimdhënie e Kimisë në Arsimin e Mesëm të Lartë

[:]