njoftim pune njoftim punesim

[:sq]Njoftim njoftimin për konkurim të hapur angazhim me kohë të plotë i kategorisë Profesor në fushën e Drejtësisë[:]

[:sq]

NJOFTIM

 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 28, datë 29.06.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë i kategorisë Profesor në fushën e Drejtësisë

Përshkrimi i vendit të punës

Personeli akademik me kohë të plotë që do të punësohet do të anagazhohet në mësimdhënie në programet e studimit Master dhe Bachelor, në fushën e së Drejtës publike dhe nënfushave të saj.

Kritere të përgjithshme që duhet të plotësoj/në kandidati/ët

 • Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkuron;
 • Të jetë i aftë të garantoj standartin e cilësisë dhe efikasitetin në mësimdhënie.
 • Të ketë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional me kolegët dhe studentët;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës për kryerjen e një vepre penale si dhe të mos jetë person nën hetim;
 • Kandidati nuk duhet të ketë patur background negativ në eksperiencat e mëparshme në punë;
 • Të mos jetë marrë ndaj tij masë disiplinore “largim nga puna” si dhe të mos jetë në proces gjyqësor me Universitetin “Isamil Qemali” Vlorë;
 • Të mos ketë vepruar ose propaganduar në drejtim të prishjes së imazhit të universitetit dhe autoriteteve drejtuese të UV-së, në median vizive dhe/apo të shkruar, rrjetet sociale etj.
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të jetë i aftë nga ana shëndetësore;
 • Të ketë eksperiencë në punë.

        Kriteret bazë (skualifikuese):

 1. T’i përkasë kategorisë Profesor (mbajtës i titullit Profesor ose Profesor i asociuar);
 2. Të mbajë gjithashtu edhe gradën shkencore “Doktor i shkencave” në fushën e Drejtësisë. Përbën avantazh mbajtja e gradës shkencore PhD e fituar në vendet e BE ose OECD;
 3. Të ketë përfunduar studimet universitare 4-vjeçare, 5-vjeçare ose (3+2)-vjeçare në fushën e Drejtësisë, me kohë të plotë;
 4. Të ketë së paku 5-vite eksperiencë në mësimdhënie në Institucionet e Arsimit të Lartë, me kohë të plotë ose të pjesshme. Përbën avantazh angazhimi në mësimdhënie me kohë të plotë.

 

Pikëzimi i kritereve:

 

Nr. Emërtimi Kriteret e vlerësimit
1. Titulli “Profesor i asociuar” 40 pikë (45 pikë nëse është mbajtës i gradës shkencore PhD të fituar në vendet e BE apo OECD)
2. Titulli “Profesor” 45 pikë (50 pikë nëse është mbajtës i gradës shkencore PhD të fituar në vendet e BE apo OECD)
3. Përvojë në mësimdhënien universitare 1 pikë për çdo vit pune (jo më shumë se 5 pikë)
  Botime shkencore dhe pjesëmarrje në konferenca shkencore 0.5 pikë për çdo botim ose pjesëmarrje në konferencë (jo më shumë se 3 pikë)
4. Njohje e gjuhës së huaj e certifikuar (ose një cikël studimesh universitare i kryer në gjuhë të huaj në një nga vendet e BE apo OECD) 2 pikë
5. Intervista 10 pikë

 

Dokumentacioni i kërkuar

 

 • Formulari i aplikimit i plotësuar nga aplikanti. Gjendet në adresën univlora.edu.al
 • Jetëshkrim/ CV;
 • Diploma/t universitare (kopje e noterizuar);
 • Lista e notave e studimeve universitare (original ose kopje e noterizuar );
 • Tituj akademik ose grada shkencore (kopje e noterizuar);
 • Dëshmi të kualifikimeve, trajnimeve, arsimim shtesë, apo të tjera të përmendura në jetëshkrim (kopje të noterizuara);
 • Artikuj të botuar, projekte shkencore, etj;
 • Dëshmi të pjesëmarrjes në konferenca, seminare, workshop-e, etj (kopje të noterizuara);
 • Libreza e punës (origjinal ose kopje të noterizuar)
 • Raport mjekësor për aftësinë në punë, lëshuar 3 muajt e fundit (origjinal);
 • Vërtetim i gjendjes gjyqësore (dokument origjinal i lëshuar nga Ministria e Drejtësisë, Gjykata e Rrethit Gjyqësor dhe Prokuroria e Rrethit Gjyqësor);
 • Fotokopje të kartës së identitetit ID;

Shënim:

Diplomat, çertifikatat, gradat dhe titujt e fituar në institucione të huaja arsimore, të shoqërohen me çertifikatën e njehsimit, bazuar në nenin 92 të Ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e Arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”.

 

Mënyra e aplikimit

              – Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë,

Lagjja. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400  Vlorë, Shqipëri.

-Drejtoria e Komunikimit dhe e Burimeve Njerëzore.

-Personel akademik me kohë të plotë prane Departamentit të Drejtësisë

 

Dokumentat duhet të dorëzohen vetëm nëpërmjet shërbimit postar në adresën:

Afati për aplikim

 

 • Afati për të aplikuar është 2 dy (javë) kalendarike. Ky afat fillon nga data e nesërme e publikimit të njoftimit  në web-site zyrtar të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë: univlora.edu.al. (njoftimi u publikua në datën 29.06.2020 dhe afati përfundon në datën 14.07.2020).
 • Dokumentacioni i dorëzuar në shërbimin postar pas datës 14.07.2020, do t’i kthehet aplikantit pa veprime.

 

Procedura e punësimit të personelit akademik

 

 • Punësimi i personelit akademik në UV bëhet me
 • Konkurimi do të kryhet në dy faza: vlerësimi i dosjes dhe intervista e drejtëpërdrejtë e kandidatit.
 • Dokumentacioni i dorëzuar nga aplikanti në kundërshtim me kërkesat e shpallura, nuk do të merret në konsideratë nga Komisioni ad hoc. Vlerësimi do të kryhet vetëm mbi bazën e dokumentacionit të konsideruar të vlefshëm.
 • Komisioni ad hoc njofton kandidatët për rezultatet e vlerësimit të fazës së parë.
 • Ankesat në lidhje me vlerësimin e kandidatëve dhe zbatimin e procedurave nga komisioni ad hoc, paraqiten te Rektori brenda 5 (pesë) ditëve.
 • Kandidatit i lind e drejta e ankimit nga e nesërmja e njoftimit të vendimit për fazën e parë të vlerësimit të dokumentacionit të dorëzuar. Në këtë rast, Rektori urdhëron komisionin ad-hoc për pezullimin e procedurës së konkurimit deri në përfundimin e procedurës së shqyrtimit të ankimit. Kur vlerëson se ankimi është i pranueshëm, brenda 10 (dhjetë) ditëve nga e nesërmja e njoftimit të ankimit, Rektori vendos me një akt të ri anullimin, shfuqizimin ose ndryshimin e vendimit të komisionit ad-hoc. Vendimi i rektorit i njoftohet komisionit ad-hoc i cili në vijim cakton datën dhe njofton kandidatët fitues për zhvillimin e intervistës me gojë.
 • Kandidati i cili kalon fazën e parë të kualifikimit të dosjes, por nuk paraqitet në fazën e dytë të intervistës me gojë, skualifikohet nga konkurimi.
 • Komisioni ad hoc vlerëson dhe rendit kandidatët konkurues sipas pikëzimit të vendosur në rregulloren e UV-së dhe ia përcjell Rektorit i cili vendos në mënyrë përfundimtare mbi secilën kandidaturë.
 • Kundër vendimit të fazës së dytë për vlerësimin e intervistës, kandidati ka të drejtën e ankimit brenda 5 (pesë) ditëve, duke filluar ky afat nga e nesërmja e njoftimit të këtij vendimi. Në këtë rast, Rektori urdhëron shqyrtimin e ankimit. Kur vlerëson se ankimi është i pranueshëm, brenda 10 (dhjetë) ditëve nga e nesërmja e njoftimit të ankimit, rektori vendos me një akt të ri anullimin, shfuqizimin ose ndryshimin e vendimit të komisionit ad-hoc.
 • Vendimi përfundimtar i Rektorit për miratimin e klasifikimit përfundimtar dhe shpalljen e fituesit, i njoftohet palëve të interesuara.
 • Rektori emëron kandidatin fitues dhe nënshkruan kontratën e punës.

 [:]