njoftim pune njoftim punesim

[:sq]Njoftim punesimi specialist jurist[:]

[:sq] Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 25, datë 05.06.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV

“Specialist Jurist” në Sektorin Juridik

Përshkrimi i vendit të punës

Specialisti Jurist është pjesë e Sektorit Juridik. Siguron mbështetje dhe asistencë juridike mbi çështjet që kërkohen për t’u trajtuar në ushtrimin e funksioneve dhe kryerjen e detyrave, të gjithë strukturave të UV-së.

Njoftimi i plote

Kriteret e vleresimit[:]