Vendime te KZF ne fakultete per shtyrjen e regjistrimeve


Vendime te KZF per SHTYRJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË NJËSISË KRYESORE, DREJTUES TË NJËSISË BAZË, PËR ANËTARËT E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME NË NJËSINË KRYESORE NË FAKULTETET E UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË.

Vendimi Nr. 4 KZFSHH

Vendimi Nr. 4 KZFE

Vendimi Nr. 4 KZFSHT

Vendimi Nr. 4 KZFSHP