njoftime

[:sq]KRITERET E REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE NË FAKULTETIN E EKONOMISË[:]

[:sq]

PËR KRITERET E REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË
NJËSISË KRYESORE, DREJTUES TË NJËSISË BAZË, PËR ANËTARËT E
KOMISIONEVE TË PËRHERSHME NË NJËSINË KRYESORE NË FAKULTETIN
E EKONOMISË NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Në zbatim të Ligjit Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e
arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Senatit Akademik Nr.59, datë
11.02.2020 “Për miratimin e Rregullores për organizmin e zgjedhjeve për autoritetet dhe
organet drejtuese në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, neni 25, Vendimit të Komisionit
Zgjedhor të Fakultetit të Ekonomisë Nr. 2, datë 25.03.2020 “Për hapjen e procesit të
regjistrimit të kandidatëve për Drejtues të Njësisë Kryesore, Drejtues të Njësisë Bazë, për
Anëtarët e Komisioneve të Përhershme në Njësinë Kryesore në Fakultetin e Ekonomisë në
Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë”,
Kërkesa për kandidim nga personat e interesuar depozitohet nga kandidati në
Fakultetin e Ekonomisë, kati i dytë, godina A, salla A 206.

 

Njoftimi i plote[:]