Urdhër Nr. 8, Datë 14.01.2020 Për Procesin Zgjedhor për Autorite dhe Organe Drejtuese në IAL Publike


Urdhër Nr. 8, Datë 14.01.2020 Për Procesin Zgjedhor për Autorite dhe Organe Drejtuese në IAL Publike I MASR.

Urdhër i Plotë: