Njoftimi për shpalljen e kandidatëve fitues të Këshillave Studentor

Në mbështetje të Ligjit Nr.80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”,si dhe në mbështetje të Nenit 27 të Rregullores Për Zgjedhjet e Këshillave Studentor në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, Komisioni Institucional Zgjedhor Studentor shpall listën e kandidatëve fitues të Këshillit Studentor në nivRead More…