njoftime

[:sq]Komisioni Institucional Zgjedhor Studentor[:]

[:sq]Në zbatim të Nenit 14,  Kreut 4 të rregullores “Për zgjedhjen e këshillave studentor në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë”, KIZS shpall periudhën për rregjistrimin e kandidatëve të interesuar për të qenë pjesë e Këshillave Studentor.

 

Dokumentacioni për kandidim nga kandidatët dorëzohet në KIZS dhe përmban:

  1. Kërkesën për kandidim dhe pozicionin e kërkuar,
  2. Fotokopjen e dokumentit të identifikimit,
  3. Vërtetimin që provon se është student me kohë të plotë pranë fakultetit përkatës
  4. Listën më studentë që e përkrahin për kandidim, që duhet të jetë jo më pak se 30 (tridhjetë) studentë.

 

Afati i dorëzimit të dokumentave për kandidimin është deri më datë 11.06.2019 ora 16:00[:]