njoftime

[:sq]NJOFTIM PËR VETËKANDIDIM TË STUDENTËVE TË UV-së NË KZS (KOMISIONI ZGJEDHOR STUDENTOR) NË FAKULTETE[:en]ANNOUNCEMENT FOR UV STUDENTS IN THE SEC (STUDENT ELECTORAL COMMISSION) IN THE FACULTIES [:]

[:sq]Në kuadër të zgjedhjes të Këshillave Studentore në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, KIZS (Komisioni Institucional Zgjedhor i Studentëve) njofton:

Shpalljen e periudhës së vetëkandimit të studentëve për të qenë anëtar të KZS pranë çdo fakulteti, prej datës 27.05.2019 deri ditën e premte, datë 31.05.2019, ora 12:00.

Dorëzimi i dokumentave për vetëkandidim të bëhet pranë zyrave të studentit pranë fakulteteve përkatëse.

Kandidatët duhet të paraqesin:

  1. Kërkesë me shkrim për vetëkandidim për anëtar të KZS në Fakultetin përkatës.
  2. Fotokopje të dokumentit të identifikimit.
  3. Adresat personale: e-mail, numër telefoni.

[:en]As part of the election of Student Councils at “Ismail Qemali” University of Vlora, EIEC (Electoral Institution Election Commission) announces:

Declare open the period of student’s Candidacy to be a member of the SEC at each faculty, from 27.05.2019 until Friday, 31.05.2019, 12:00.

The submission of self-candidacy documents is done at the student offices at the respective faculties.

Candidates must submit:

  1. A written application for self-admission for SEC members in the respective Faculty.
  2. Photocopy of identification document.
  3. Personal Addresses: e-mail, phone number.

[:]