njoftime

[:sq]Njoftim për aplikim për bursa studimi për studentët e Masterit në Universitetin e Maceratës – Itali[:en]The University of Macerata (UNIMC) offers 10 scholarships to international students[:]

[:sq]Universiteti i Maceratës (UNIMC) ofron 10 bursa për studentët ndërkombëtarë që dëshirojnë të regjistrohen në vitin e parë të një diplome Master (programi 2-vjeçar pasuniversitar), a.y. 2019-2020.

Që të konsiderohet një student ndërkombëtar,   ju duhet të mbani një kualifikim të vlefshëm duke siguruar qasje në programin e diplomës master të fituar jashtë sistemit arsimor italian.

Për të verifikuar përshtatshmërinë tuaj për bursa dhe për informacion të detajuar mbi kërkesat e pranimit, ju lutemi referojuni “Art. 3 – Kërkesat e pranimit “të Thirrjes për bursa.

Çdo bursë arrin në 5.000,00 €.

Programet e diplomave të masterit të UNIMC-it që mësohen në gjuhën angleze janë:

Politikat Globale dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare;
Financat dhe Ekonomia Ndërkombëtare;
Turizmi Ndërkombëtar dhe Menaxhimi i Destinacioneve.
Lista e plotë e programeve të UNIMC Master është në dispozicion në https://www.unimc.it/it/didattica/corsi-magistrali

Aplikimet duhet të dorëzohen brenda martesës së 23 prillit 2019 h. 14.00 (ora italiane), ekskluzivisht përmes formës online. Lista e renditjes do të publikohet në maj 2019.

Për t’u pranuar dhe regjistruar në programin e zgjedhur, studentët jashtë BE-së që banojnë jashtë duhet të respektojnë procedurat e VISA dhe afatet në lidhje me qasjen e studentëve të huaj në kurset universitare italiane të përcaktuara në Rregulloren e lëshuar nga Ministria Italiane e Arsimit, Universitetit dhe Kërkimit ( MIUR).

Thirrja për aplikim është e disponueshme në https://www.unimc.it/en/courses/scholarships-for-international-students

Për informacione të mëtejshme, mos hezitoni të kontaktoni prospective.student@unimc.it

Simona Natali[:en]

The University of Macerata (UNIMC) offers 10 scholarships to international students willing to enrol in the first year of a Master’s degree (2-year postgraduate degree program), a.y. 2019-2020.
To be considered an international student you need to hold a valid qualification providing access to a Master’s degree programme obtained outside the Italian education system.
To verify your eligibility for the scholarships and for detailed information on the admission requirements, please refer to “Art. 3 – Admission requirements” of the Call for scholarships.
Each scholarship amounts to 5.000,00 €.
The UNIMC master’s degree programs taught in English are:
Global Politics and International Relations;
International Finance and Economics;
International Tourism and Destination Management.
The full list of the UNIMC Master’s degree programs is available at https://www.unimc.it/it/didattica/corsi-magistrali
Applications must be submitted within Tuesday April 23rd 2019 h. 14.00 (Italian Time), exclusively through the online form. The ranking list will be published in May 2019.
In order to be admitted and enrol in the chosen programme, non-EU students residing abroad must respect VISA procedures and deadlines concerning the access of foreign students to Italian university courses set in the Regulations issued by the Italian Ministry of Education, University and Research (MIUR).
For further information, do not hesitate to contact prospective.student@unimc.it
Simona Natali

[:]