Universiteti “Ismail Qemali “ Vlorë ka filluar zbatimin e Vendimeve VKM 778, VKM 779, VKM 780, VKM 784

Në kuadër të Paktit me Studentët dhe akteve nënligjore të dala në përmbushje te tij ,Universiteti “Ismail Qemali “ Vlorë ka filluar zbatimin e Vendimeve : VKM 778, datë 26.12.2018, VKM 779 datë 26.12.2018, VKM 780, datë 26.12.2018, VKM 784, datë 26.12.2018. Jeni të lutur ti drejtoheni zyrave të shërbimit ndaj studentit që ndodhen ne cdo fakultet për informaciRead More…