njoftim punesim njoftime

[:sq]UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË, KËRKON TË REKRUTOJË SPECIALIST JURIST PRANË SEKTORIT JURIDIK[:]

[:sq]

NJOFTIM

 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 108, datë 03.12.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë:

SPECIALIST JURIST PRANË SEKTORIT JURIDIK,  NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË.

Kandidati i interesuar duhet të plotësojë kriteret e përgjithshme të mëposhtme (neni 41 i Statutit dhe neni 28 i Rregullores):

 • Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkuron;
 • Të ketë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional me kolegët dhe studentët;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës për kryerjen e një krimi;
 • Të mos jetë marrë ndaj tij masë disiplinore e largimit nga puna apo zgjidhjes së kontratës nga Universiteti “Isamil Qemali”, Vlorë;
 • Të mos ketë vepruar ose propaganduar në drejtim të prishjes së imazhit të universitetit dhe autoriteteve drejtuese, në median vizive dhe/apo të shkruar, rrjetet sociale etj.

 

Kritere Bazë

 • Të ketë zotesi të plotë për të vepruar;
 • Të jetë i aftë nga ana shëndetësore;
 • Të ketë arsim të lartë në shkencat juridike.
 • Të zotëroj çertifikatë/dëshmi të njohjes së një prej5  gjuhëve kryesore të BE-së.
 • Të ketë eksperiencë në punë.

 

Kritere preferenciale

 • Preferohen kandidatë të cilët kanë diplomë në nivelin “Master i shkencave” në shkencat juridike.
 • Preferohen kandidatë me eksperiencë pune të dëshmuar me dokumentacion ligjor përkatës.
 • Preferohen kandidatë të cilët zotërojnë me dëshmi njohuri të gjuhës angleze.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese për të punuar në grup.
 • Të ketë vlerësime pozitive të përvojave të mëparshme të punës.
 • Të ketë kryer trajnime dhe kualifikimeve në fushën e shkencave juridike.

Kandidati i cili nuk i plotëson kriteret bazë s’kualifikohet.

 

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

 

 1. Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentacionin si më poshtë:
 2. Formularin e aplikimit të shkarkueshëm nga faqja zyrtare e Universitetit univlora.edu.al .
 3. Kopje e letërnjoftimit;
 4. Kërkesë me shkrim
 5. Kopje e jetëshkrimit (CV);
 6. Kopje e noterizar e diplomës/diplomave të studimeve universitare
 7. Lista e notave të studimeve universitare duhet të jetë origjinale
 8. Për diplomat e marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noterizuar e certifikatës së njohjes nga organi kopetent.
 9. Dëshmi apo diploma të studimeve, të trajnimeve dhe kualifikimeve të tjera, te jene te noterizuara.
 10. Kopje e noterizuar e librezës së punës
 11. Kopje e noterizuar e certifikatave ose diplomave të kualifikimeve apo specializimeve;
 12. Vërtetim i gjendjes gjyqësore/vetëdeklarim sipas formës së kërkuar nga ligji;
 13. Vërtetim i gjendjes shëndetësore ,origjinal, i tre muajve te fundit
 14. Kopje e noterizuar e dëshmive të njohjes së gjuhës së huaj
 15. Kopje e noterizuar e dëshmive të njohjes së kompjuterit
 16. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm që provojnë vlerësimet pozitive në punë.
 17. Deklaratë personale që nuk figuron në proces gjyqesor me UV-në.
 18. Deklaratë e kandidatit për mos pasjen e konfliktit të interesit dhe nepotizëm me personelin e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

Diplomat, çertifikatat, gradat dhe titujt e fituar në institucione të huaja arsimore, të shoqërohen me çertifikatën e njehsimit, bazuar në nenin 92 të Ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e Arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” të cilat duhet të jenë të noterizuar.

 

Dokumentat duhet të dorëzohen vetëm nëpërmjet shërbimit postar në adresën:

Lagjja. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400  Vlorë, Shqipëri

Drejtoria e Komunikimit dhe e Burimeve Njerëzore

Pozicioni përse aplikohet

 

Afati për aplikim

 • Afati për të aplikuar është 2 dy (javë) kalendarike. Ky afat fillon nga data e nesërme e publikimit të njoftimit  në web-site zyrtar të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë: univlora.edu.al. (njoftimi u publikua në datën 05 Dhjetor 2018 dhe përfundon në datën 20 Dhjetor 2018).
 • Dokumentacioni i dorëzuar në shërbimin postar pas datës 20 Dhjetor 2018, do t’i kthehet aplikantit pa veprime.

 

Konkurimi do të kalojë në dy faza, me vlerësim dosjeje dhe me intervistë të drejtpërdrejtë.

 • Nuk lejohet dorëzimi i dokumentacionit dorazi.
 • Kandidati që paraqet mangësi në dokumentacionin e dorëzuar nuk do të merret në konsideratë nga Komisioni ad hoc.
 • Kandidati i cili kalon fazën e parë të vlerësimit të dosjes por që nuk paraqitet në fazën e dytë, të intervistës me gojë, skualifikohet nga konkurimi.

 

Kriteret e vleresimi specialist jurist 
Formular-aplikimi-per-personel-akademik
Formular-aplikimi-per-personel-administrativ
 

 [:]