Aktivitete njoftime

[:sq]Prezantim dhe Njoftim i Programeve të Shkëmbimit Fulbright dhe Humphrey.[:en]Presentation and Announcement of the Fulbright and Humphrey Exchange Programs.[:]

[:sq]Takim i Zhvilluar midis Përfaqësuesve të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, si dhe institucioneve të qytetit të Vlorës dhe Fierit.

Ky takim u zhvillua në ambientet e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, më datë 19.04.2018, me përfaqësues Znj. Megan McGill, Zv. Shefja e zyrës së Publikut të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Znj. Edlira Late, Fulbright alumni, Znj. Mirela Çupi, Asistente e Kulturës dhe Programeve, të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Z. Enkelejd Mëhilli, Zv. Rektor i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.
Ky takimi u zhvillua për të informuar dhe ftuar studentët, pedagogët, personelin administrativ si dhe gjithe personelet e institucioneve të ndryshme të jenë pjesë e aplikimeve për Programeve të Shkëmbimit Fulbright dhe Humphrey.

Pasi Znj. McGrill prezantoi programin e shkëmbimit të ofruar nga shteti Amerikan, vazhdoi bashkëbisedimin me pjesëmarrësit për t’ju përgjigjur pyetjeve të tyre si dhe të sqaronte se cilat janë përfitimet nga bursa të tilla.
Ajo ftoi znj. Edlira Late dhe Znj. Mirela Çupi folën për përvojat e tyre dhe përfitimet që patën nga kjo bursë.

Qëllimi i bursave të ofruara nga Shtet e Bashkuara të Amerikës është rritja akademike dhe personale e shtetasve Shqiptar në të gjitha fushat.
Gjithashtu ato theskuan se kjo është një mundësi e cila ka në bazë formimin personal të aplikuesit.
Një eksperiencë e cila ndihmon në planifikimin e jetës së gjithësecilit prej nesh, e cila fillon me nisjen e procedurave për aplikimin e këtyre programeve.

Në ëebsitin e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të gjeni gjithë informacionin e nevojshëm për aplikim gjithashtu u theksuar nga përfaësuesit e ambasadës, që janë të gatshëm tju japin informacion për çdo paqartësi në aplikim

https://al.usembassy.gov/education-culture/educational-exchange-programs/

Ju faleminderit

[:en]A meeting took place between Representatives of the United States Embassy, “Ismail Qemali” University of Vlora, and Vlora and Fier institutions.

 

This meeting was held at the premises of “Ismail Qemali” University of Vlora, on 19.04.2018, with the representative Mrs. Megan McGill, Head of Public Affairs Office of the United States Embassy, Mrs. Edlira Late, Fulbright Alumni, Mrs. Mirela Çupi, Programs and Culture Assistant, of the United States of America Embassy and Mr. Enkelejd Mehilli, Rector of “Ismail Qemali” University in Vlora.

This meeting was held to inform and invite students, pedagogues, administrative staff and all staff of various institutions to be part of applications for Fulbright and Humphrey Exchange programs.

After Mrs. McGrill introduced the exchange program offered by the US state, continued the conversation with the participants to answer their questions and clarified what the benefits of such scholarships are.

She invited Mrs. Edlira Late and Ms. Mirela Çupi to talk about their experiences and benefits from this scholarship.

 

The purpose of scholarships offered by the United States is the academic and personal growth of Albanian citizens in all fields.

They also claimed that this is an opportunity based on the applicant’s personal formation.

An experience that helps in the planning of everyone’s life, which begins with the begining of procedures for applying at these programs.

 

At the Embassy of the United States of America you will find all the necessary information about the application, as well as highlighted by embassy representatives who are ready to provide you with information about any ambiguity in the application:

 

 

https://al.usembassy.gov/education-culture/educational-exchange-programs/

 

Thank You.

 

 

 

 [:]