VKM Nr. 41, date 24.01.2018 Për elementët e programeve të studimit të ofruara nga Institucionet e Arsimit të Lartë