pikezim

[:sq]Vlerësimi i kandidatëve për personel ndihmës akademik (Specialist) ne Njësisnë e Vlerësimit dhe Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë[:]

[:sq]

Të dhënat Pikë
Shkollim dhe kualifikim të mëtejshëm  

Master Shkencor në Shkenca Politike

 

 

10 pikë

 

Përvojë pune në profesion Eksperienca pune në intitucione të arsimit të lartë 2 pikë për çdo vit pune (jo më shumë se 10 pikë)
Eksperienca pune në fushën e vlerësimit dhe sigurimit të bredshëm të cilësisë 10 pikë
Njohuri të gjuhëve të huaja perëndimore (anglisht, italisht, gjermanisht, frengjisht, spanjisht etj.) të njohura nga MAS 15 pikë anglisht

5 pikë gjuhët e tjera

Dëshmi të njojes së kompjuterit 10 pikë
Njohuri në programe kompjuterike si SPSS etj 5 pikë
Vlerësime nga punëdhënës të mëparshëm 5 pikë për cdo referencë (max 10 pikë)
Intervista 30 pikë

[:]