njoftime

[:sq]MARREVESHJE BASHKEPUNIMI[:en]Memorandum of Understanding[:]

[:sq]Në datën 21.10.2017, në ambientet e Universitetit të Malit të Zi (UoM) u organizua takimi për nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit midis Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë (UV) dhe Universitetit të Malit të Zi (UoM).

Marrëveshja e bashkëpunimit, e cila u negociua dhe u përgatit prej Rektorit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Prof. Dr. Roland Zisi dhe Rektorit të Universitetit të Malit të Zi, Prof. Dr. Danilo Nikolic,  pasqyron vullnetin e përbashkët për vendosjen dhe zgjerimin e marrëdhënieve të dy institucioneve në të gjitha fushat sidomos në atë të zhvillimit të punës kërkimore shkencore.

Marrëveshja synon bashkëpuniminin në fusha me interes të përbashkët kryesisht në lëmin akademik dhe shkencor, në shkëmbime pedagogësh, kërkuesish shkencorë, personeli administrativ dhe studentësh. Në të dy universitetet do të caktohet një officer/ kordinator për të hartuar dhe ndjekur aktivitetet specifike të këtij bashkëpunimi 5 vjeçar. Bashkëpunimi midis dy universiteteve vjen pas implementimit me suskses të projektit MArED-Tempus, 5 vjet më parë.

Në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes morrën pjesë gjithashtu Presidenti i Bordit Drejtues të Universitetit të Malit të Zi, Prof. Dr. Duško Bjelica, Zëvendës Rektori, PhD. Enkelejd Mëhilli, Përgjegjësi i Grupit Mësimor të Shkencave Detare, pranë Fakultetit të Shkencave Teknike, Prof. Asoc. Kristofor Lapa dhe Përgjegjësi i Departamentit të Edukimit, pranë Fakultetit Shkencave Humane, Dr. Aranit Gjipali.

Marrëveshja u firmos nga Rektori i UoM Prof. Danilo Nikolic dhe nga Rektori i UV Prof.Dr. Roland Zisi.

Afati i nënshkrimit të marrëveshjes është 5 (pesë) vjet duke lënë hapur mundësinë e një bashkëpunimi të mëtejshëm.

[:en]On 21.10.2017, a meeting was held in the premises of the University of Montenegro (UoM) for the signing of an agreement between University “Ismail Qemali” Vlore (UV)  and University of Montenegro (UM).

The agreement, which was negotiated and prepared by the Rector of the University “Ismail Qemali” Vlore, Prof. Dr. Roland Zisi and Rector of the University of Montenegro, Prof. dr. Dr. Danilo Nikolic, reflects the common will to establish and expand the relations between the two institutions in all fields, especially in the development of scientific research.

The agreement aims at cooperation in academic and scientific fields, in exchanges of lecturers, researchers, administrative staff and students. In both universities, an officer / coordinator will be appointed to draw up and follow the specific activities of this 5 year co-operation. The collaboration between the two universities comes as the result of the implementation of the MArED-Tempus project, 5 years ago.

The signing ceremony was attended also by the President of the Managing Board of the University of Montenegro, Prof. Dr. Duško Bjelica, Vice Rector of UV, PhD. Enkelejd Mëhilli, Head of the Marine Research Group, at the Faculty of Technical Sciences, Prof. Assoc. Kristofor Lapa and Head of the Department of Education, at the Faculty of Human Sciences, Dr. Aranit Gjipali.

The agreement was signed by the Rector of UM Prof. Danilo Nikolic and UV Rector Prof.Dr. Roland Zisi.

The deadline for signing the agreement is 5 (five) years, with the possibility of further cooperation.

[:]