njoftime

Seminari me Temë : “TAIEX Workshop on Building Mechanisms for Better Participation in Horizon 2020”. – TAIEX Workshop on Building Mechanisms for Better Participation in Horizon 2020″.

Seminari me Temë : “TAIEX Workshop on Building Mechanisms for Better Participation in Horizon 2020”.

 

Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), në datat  6-7 Nëntor 2017, në bashkëpunim me ekspertët e TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument of the European Commission), organizoi me stafin akademik të Universitetit “Ismail Qemali”Vlorë seminarin me temë “TAIEX Workshop on Building Mechanisms for Better Participation in Horizon 2020”.

Seminari synonte rritjen e kapaciteteve të stafit akademik të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, për pjesëmarrjen në mënyrë të suksesshme  në  projekt-propozimet e Programit Kuadër të  BE-së Horizon 2020, si një prej programeve më të rëndësishme që financojnë kërkimin shkencor. Prezantimet e mbajtura nga ekspertët e TAIEX u fokusuan kryesisht në aspekte të lidhura me menaxhimin e këtyre projekteve, si dhe nw metodat e komunikimit dhe tw propagandimit për të rritur shkallën e pjesëmarrjes dhe partneritetit të palëve të interesuara për këto projekte.  Rregullat për pjesëmarrje, informacion mbi Marrëveshjen e Grantit Model H2020 dhe kërkesat e kontratës së punës u ilustruan së bashku me shembuj praktikë dhe praktikat më të mira nga vendet e BE-së të përfaqësuara në këtë event. Konkretisht trajnimi i ofruar, i krijoi mundësi stafit akademik  të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë për të forcuar më të tej informimin dhe njohuritë mbi “Portalin e Pjesëmarrësit”; mënyrat e gjetjes së partnerëve; hartimin dhe shkrimin  e projekteve fituese në H2020; pasqyrat financiare; Amendimi i Grant Agreement etj. Gjithashtu gjatë Trajnimit u prezantuan edhe aspekte financiare te projekteve Horizon 2020 si, “Raportimi Financiar i projekteve Horizon 2020, Auditimi i projekteve Horizon 2020, Kosto e personelit etj. Financial reporting of Horizon 2020 projects, Audit in Horizon 2020, Kostot e personelit.

 

Programi i punës i seminarit, i cili zgjati 2 (dy) ditë, u bazua në temat e mëposhtme:

 • Prezantim i përgjithshëm i programit Horizon 2020 dhe mundësive qw ai paraqet
 • Si të përgatisim një propozim të suksesshëm nw projektit Horizon 2020
 • Nga programi i punës, në vlerësimin e propozimit
 • Procesi i paraqitjes dhe vlerësimit
 • Zbatimi dhe menaxhimi financiar i projekteve Horizon 2020
 • Ndryshimet në Marrëveshjen e Financimit.
 • Raportimi financiar i projekteve Horizon 2020
 • Auditimi në Horizont 2020
 • Shpenzimet e personelit
 • Mundësitë për financim në kuadër të programit Marie Skłodowska-Curie Action – MSCA (përfshirë thirrjen individuale të bursave – Individual Fellowship IF 2017)
 • Si të aplikoni një projekt të suksesshëm MSCA
 • Si të dorëzoni një propozim IF
 • Si vlerësohet projekti MSCA, këshilla dhe truket për një propozim të suksesshëm
 • Aspekte ligjore dhe financiare të programit Marie Skłodowska-Curie Action, duke përfshirë aspektet kontraktuale, raportimin e projekteve

 

Referimet u mbajtën nga ekspertët e Komisionit Europian për vlerësimin e projekteve HORIZON 2020 dhe pikat e kontatit të Kërkimit shkencor pranë Agjencive të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit.

 • Ms Darija Valančič, Slovenian NCP in Horizon 2020 – Legal and Financial Issues, Ministry of Education, Science and Sport
 • Ms Sandra Vidović, Croatian Horizon 2020 National Contact Point for Marie Skłodoëska-Curie Actions, Agency for Mobility and EU Programmes
 • Ms Margot Bezzi, Senior Project Manager, Innovation Policy Expert, Italian Agency for the promotion of the European Research (APRE)
 • Ms Elli Stepanovic, Senior project manager, Expert for International Cooperation Austrian Research Promotion Agency (FFG).

 

 

[:en]

Subject of the Workshop: “TAIEX Workshop on Building Mechanisms for Better Participation in Horizon 2020”.

 

The National Agency for Scientific Research and Innovation (NASRI), in cooperation with the Technical Assistance Information Exchange Instrument (TAIEX) experts and the academic and administrative staff of  University “Ismail Qemali” Vlora organized on 6 – 7 November 2017 the Seminar on “TAIEX Workshop on Building Mechanisms for Better Participation in Horizon 2020”.

 

The seminar aimed to increase the capacities of the academic and administrative staff of University “Ismail Qemali” Vlore for the successful participation in the project proposals of the EU Framework Program Horizon 2020, as one of the most important programs that finance the research. Presentations held by TAIEX experts focused mainly on aspects related to the management of these projects, as well as on communication and propaganda methods to increase the level of stakeholder participation and stakeholder partnerships for these projects. The rules for participation, information on the Model Grant Agreement H 2020 and the employment contract requirements were illustrated along with practical examples and best practices from the EU countries presented at this event.

Specifically, the offered training enabled the academic and administrative staff of our University to strengthen information and knowledge on the “Participant Portal”; ways of finding partners; drafting and writing of winning projects in H 2020; financial statements; Amendments to the Grant Agreement etc.

Also during the training were presented financial aspects of the Horizon 2020 projects as; Financial Reports of Horizon 2020 Projects, Horizon 2020 Project Auditing, Personnel Costs etc.

 

The workshop’s work program, which lasted 2 (two) days, was based on the following topics:

 • General presentation of the Horizon 2020 program and opportunities it presents.
 • How to prepare a successful proposal for the Horizon 2020 project.
 • Presentation – from the work program to the evaluation of the proposal.
 • Presentation and evaluation process.
 • The implementation and financial management of Horizon 2020 projects.
 • Amendments to the Financing Agreement.
 • Financial Reporting of Horizon 2020 projects
 • Horizon 2020 audit
 • Personnel expenses
 • Financial Opportunities in the framework the Marie Skłodka-Curie Action program – MSCA (including individual scholarships – Individual Fellowship IF 2017)
 • How to apply a successful MSCA project.
 • How to Submit an IF Proposal.
 • How is the MSCA project assessed, tips and tricks for a successful proposal
 • Legal and financial aspects of the Marie Skłódavec-Curie Action program including contractual aspects, project reporting.

 

Referrals were held by European Commissioner for Evaluation of Horizon 2020 Projects and Scientific Research Points at the Scientific Research and Innovation Agencies:

 • Ms Darija Valančič, Slovenian NCP in Horizon 2020 – Legal and Financial Issues, Ministry of Education, Science and Sport
 • Ms Sandra Vidović, Croatian Horizon 2020 National Contact Point for Marie Skłoda-Curie Actions, Agency for Mobility and EU Programs
 • Margot Bezzi, Senior Project Manager, Innovation Policy Expert, Italian Agency for the Promotion of the European Research (APRE)
 • Ms. Elli Stepanovic, Senior Project Manager, Expert for International Cooperation Austrian Research Promotion Agency (FFG).