pikezim

Pikët për vlerësimin e kandidatëve për për Specialist (Staf Akademik) me kohë të plotë pranë Qendrës Kërkimore Shkencore

Pikët për vlerësimin e kandidatëve për për Specialist (Staf Akademik)  me kohë të plotë pranë Qendrës Kërkimore Shkencore

 

Të dhënat Pikë
Shkollimi Mesatarja Bachelor

 

0.5 pikë për çdo 1/10 mbi notën mesatare 8.5
Mesatarja DIND (4 vjet) 0.75 pikë për cdo 1/10 nga nota 8.5
Mesatarja DIND (5 vjet) 1 pikë për cdo 1/10 nga nota 8.5
Mesatarja Master i Shkencave 0.5 pikë për cdo 1/10 nga nota 8.5
Doktor i Shkencave në fushat e kërkuara. 30 pikë
PhD ne Universitet Perëndimore në fushat e kërkuara 40 pikë
Profesor i Asociuar në fushat e kërkuara 50 pikë
Profesor Doktor në fushat e kërkuara 70 pikë
Përvojë akademike në IAL Eksperienca në mësimdhënie ne IALpublike, me kohë të plotë 1 pikë për çdo vit pune (jo më shumë se 5 pikë)
Eksperienca në mësimdhënie ne IAL publike, me kohë të pjesshme 0,5 pikë për çdo vit pune (jo më shumë se 2 pikë)
Aktiviteti kërkimor shkencor dhe i botimit.

 

 Artikuj të botuar në revista perëndimore të njohura me Faktor 2 pikë/artikull
Artikuj të botuar në revistë jashtë vendit me bord editorial me ISSN 1 pikë/artikull
Artikuj të botuar në revistë brenda vendit me bord editorial me ISSN 0.5 pikë/artikull
Pjesëmarrje në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare  (me abstract) 0.5  pikë/konferencë
Pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare ku punimi është botuar në proceeding me ISBN 1 pikë/konferencë
Eksperienca pjesmarrje ne projekte, organizim konferencash, seminaresh, udhëheqje doktoratash  etj 1 pikë për secilën

 

 

Botim monografie me ISBN brenda vendit 3 pikë/monografi
Botim monografie me ISBN jashtë vendit 5 pikë/monografi
Autor teksti me ISBN në fushën përkatëse të pranuar nga njesia bazë 5 pikë/tekst
Kualifikime Specializim jo më pak se një vit në fushën përkatëse të studimit brenda vendit 3pikë/vit
Specializim jo më pak se një vit në fushën përkatëse të studimit jashtë vendit  5 pikë/vit