pikezim

Vlerësimi i kandidatëve për punësim si staf akademik më kohë të plotë në Departamentin e Shkencave Kompjuterike

 

 

Vlerësimi i kandidatëve për punësim si staf akademik më kohë të plotë nw Departamentit të Shkencave Kompjuterike

 

 

 

Shkollimi

 • Për çdo 1/10 mbi notën mesatare tetë –                                        vlerësimi me 0.5 pikë.
 • Doktoraturë në vazhdim në fushat e kërkuara.                                                10 pikë.

 

Grada Shkencore/Titulli Akademik

 • Doktor i shkencave në fushat e kërkuara.                                                       30 pikë.
 • PhD ne Universitet Perëndimore në fushat e kërkuara                                   40 pikë.
 • Profesor i Asociuar në fushat e kërkuara                                                        50 pikë.
 • Profesor Doktor në fushat e kërkuara                                                             70 pikë.
 • Doktor i Shkencave në fusha të përafërta me fushat e kërkuara.

 

Eksperienca ne IAL

 • Eksperienca në mësimdhënie ne IAL publike, me kohë të plotë 1 pikë për çdo vit pune, por jo më shumë se 5 pikë në total, me kohë të pjesshme 0,5 pikë për çdo vit pune, por jo më shumë se 2 pikë ne total.

 

Aktiviteti kërkimor shkencor dhe i botimit.

 • Botime në revista shkencore ndërkombëtare                          2 pikë për çdo artikull.
 • Botime në revista shkencore kombëtare                                 1 pikë për çdo artikull.
 • Pjesëmarrje në konferenca kombëtare ose ndërkombëtare     1 pikë për çdo konference.