Njoftim punësimi


NJOFTIM

 

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, shpall konkursin për 1(një) vend të lirë pune, për punonjësndihmës akademik me karakter mësimor(Laborant), me angazhim me kohë të plotë, si më poshtë:

 

FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE

 

 1. QENDRA KËRKIMORE SHKENCORË

 

1 (një vend i lirë) Personel ndihmës akademik me karakter mësimor (Laborant me arsim të Lartë|, me angazhim me kohë të plotë

 

Lloji i diplomës “Arsim i Lartë”

– Paga e grupit sipas nivelit arsimor universitar;

– Shtesë mbi pagën e grupit për vjetërsi në punë në masën 2% për çdo vit pune;

– Kategoria e pagës  IV-b.

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është:

Laboranti i Qendrës Kërkimore Shkencore do të përgjigjet për mbarëvajtjen dhe funksionimin e realizimit të kërkimit shkencor pranë kësaj qendre.

 

 1. Për t’u punësuar në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, kandidati për punësim duhet të plotësoj së pari këto kërkesa të përgjithshme (neni 41 i Statutit dhe neni 28 i Rregullores):
 • Të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkurojnë.
 • Të kenë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional me kolegët dhe studentët.
 • Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës për kryerjen e një krimi.
 • Të mos jetë marrë më parë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna apo zgjidhjes së kontratës nga Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë.
 • Të mos kenë vepruar ose propoganduar në veprim të prishjes së imazhit të universitetit dhe autoriteteve drejtuese, në median vizive dhe te shkruar, rrjetet sociale etj.

Kandidati i cili nuk plotëson kriteret bazë dhe kërkesat e përgjithshme ( neni 41 i Statutit dhe neni 28 i Rregullores)  s’kualifikohet nga konkurimi.

 

 1. Kritere bazë të përcaktuara nga Njësia bazë:
 • Të zotërojë diplomën “Master i Shkencave” në Bioteknologji, me mesatare jo më pak se 7 (shtatë).
 • Kandidati duhet të zotërojë diplomën “Bachelor” në fushën përkatëse.
 • Të zotërojë një gjuhë të huaj perëndimore të dokumentuar nga UT ose institucione të njohura ndërkombëtare.
 • Të ketë njohuri mbi ambjentet dhe pajisjet laboratorike.
 • Të kenë njohuri të mira dhe aftësi për të punuar me programet kompjuterike.
 • Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.
 • Të kenë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional me kolegët dhe studentët.
 • Të mos jetë marrë më parë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna apo zgjidhjes së kontratës nga Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë.
 • Të mos kenë vepruar ose propoganduar në veprim të prishjes së imazhit të universitetit dhe autoriteteve drejtuese, në median vizive dhe te shkruar, rrjetet sociale etj.

 

Mosplotësimi i një prej kritereve bazë të përzgjedhjes sjell skualifikimin e kandidatit.

 

 1. Kriteret preferenciale të përzgjedhjes si më poshtë:
 • Të ketë eksperiencë pune të ngjashme për vendin që kandidon.
 • Të kenë qenë pjesë e hartimit dhe implementimit të projekteve të ndryshme
 • Të ketë qenë pjesmarrës në konferenca ndërkombëtare, seminare, ëorkshop-e etj.
 • Të kenë artikuj shkencorë të botuar në revista shkencore brena dhe jashtë vendit.

 

 

 1.  Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:

 

 • Formularin e aplikimit për personel ndihmës akademik me karakter mësimor i cili mund të shkarkohet në faqen e internetit të universitetit në adresën ëëë.univlora.edu.al;
 • Kopje e leternjoftimit;
 • Curriculum vitae
 • Diplomë dhe listë notash të studimeve universitare (fotokopje të noterizuara).
 • Dëshmi apo diploma të studimeve të tjera dhe kualifikimeve,
 • Dëshmi penaliteti ose deklarate vetdeklarimi
 • Dëshmi të pjesëmarrjes në konferenca apo seminare, ëorkshop. etj.
 • Dëshmi të njohjes së gjuhëve të huaja (të noterizuar)
 • Kopje të artikujve, teksteve, revista, projekte shkencore etj.
 • Kopje të librezës së punës dhe të kontributeve të sigurimeve shoqërore.
 • Raport mjekësor për aftësitë në pune.
 • Deklaratë personale që nuk figuron në proces gjyqësor me UV.

 

Kandidati i cili ka mangësi në dokumentacionin e dorëzuar nuk do të shqyrtohet nga komisioni.

 

 1. Njoftimi publikohet në website-in zyrtar të Universitetit dhe në APP.
 2. Të interesuarit duhet të dërgojnë me postë dokumentacionin përkatës, në adresën:

Universiteti “Ismail Qemali”

Rektorati

Pozicioni përse aplikoni

Sheshi “Pavaresia” Skelë – Vlorë

  

        Nuk lejohet paraqitja e dokumentacionit dorazi

 

 1. Afati i fundit i pranimit të dokumentave në UV është data 05. 11. 2017.

      Zarfat e ardhur pas kësaj date nuk do t’i kalohen komisionit për vlerësim.

 

 1. Proçedura e konkurimit do të kaloj në dy faza. Në fazën e parë do të bëhet vlerësimi i dosjeve dhe në fazën e dytë do të jetë intervista.

 

Kandidati i cili kalon fazën e parë të vlersimit të dosjeve por nuk paraqitet në fazen e dytë, atë të intevistës s’kualifikohet nga konkurimi.

 

Skema e vlerësimit të kandidatëve për Personel ndihmës akademik, (Laborant) pranë Qendrës Kërkimore të Fakultetit të Shkencave Teknike