pikezim

Pikëzim (Laborant) pranë Qendrës Kërkimore të Fakultetit të Shkencave Teknike

Skema e vlerësimit të kandidatëve për Personel ndihmës akademik, (Laborant) pranë Qendrës Kërkimore të Fakultetit të Shkencave Teknike si më poshtë:

 

Të dhënat Pikë
Shkollim dhe kualifikim të mëtejshëm Master Shkencor

 

0.5 pikë për çdo 1/10 mbi notën mesatare 7
Përvojë pune në profesion Eksperienca pune në laborator 2 pikë për çdo vit pune (jo më shumë se 5 pikë)
Eksperienca per cdo punë tjetër brenda profesionit 1 pikë për çdo vit pune (jo më shumë se 3 pikë)
Aktiviteti kërkimor Artikuj të botuar në revistë jashtë vendit me bord editorial me ISSN 1 pikë/artikull
Artikuj të botuar në revistë brenda vendit me bord editorial me ISSN 0.5 pikë/artikull
Pjesëmarrje në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare  (me abstract) 0.5  pikë/konferencë
Pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare ku punimi është botuar në proceeding me ISBN 1 pikë/konferencë
Eksperienca pjesmarrje ne projekte, organizim konferencash, seminaresh, etj 1 pikë për secilën

 

Kualifikime Specializim jo më pak se një vit në fushën përkatëse të studimit brenda vendit 3pikë/vit
Specializim jo më pak se një vit në fushën përkatëse të studimit jashtë vendit  5 pikë/vit
Njohuri të gjuhëve të huaja perëndimore (anglisht, italisht, gjermanisht, frengjisht, spanjisht etj.) të dokumentuar nga UT ose institucione të njohura ndërkombëtare  

5 pikë

Aftësim në programe kompjuterike të vertetuar me dëshmi përkatëse. 2 pikë
Intervista 20 pikë