njoftime

[:sq]Takimi I zhvilluar në Sofie, Bulgari[:en]Meeting held in Sofia, Bulgaria[:]

[:sq]

Një takim mjaft i rëndësishëm u zhvillua në datën 19-10-2017 në Sofie tëBullgarisë ndërmjet Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë dhe Universitetit të Teknologjisë Kimike dhe Metalurgjisë të Sofies. Me përfaqësues respiktiv të UV.Prof. Dr. Roland Zisi – Rektor,  PhDEnkelejd A. Mëhilli – Zv. Rektor, Prof.Asoc.Hajdar Kiçaj – Dekan  i Fakultetit të ShkencaveTeknike, Dr. Eva Çipi – pedagoge Departamenti i ShkencaveKompjuterike dhe Prof. Dr. Mitko Georgiev– Rektor UCTM.

Takimi ishte mjaft i frytshëm dhe konstruktiv në të cilin u diskutuan çështje mjaft të rëndësishme për të ardhmen e institucionit  tonë.

Nga ana e përfaqësuesve të Universitetit të Vlorës u kërkua nënshkrimi i një marrëveshjeje Erasmus për mobilitete studentësh dhe personeli të UV-së.

Përfaqësuesit tanë kërkuan organizimin Konferencave të përbashkëta në Vlorë dhe në Sofie si dhe ndërmarrjen e hulmutimeve të përbashkëta.

Prof. Dr. Roland Zisi, RektoriUniversitetit “Ismail Qemali” Vlorë i kërkoi Prof. Dr. Mitko Georgiev- Rektori i Universitetit të Teknologjisë Kimike dhe Metalurgjike të Sofies organizimin e Kurseve të Shkurtra.

 

Për sa më sipër, kërkesat tona u pranuan nga ana e Universitetit të Teknologjisë  Kimike dhe Metalurgjisë të Sofies.

U ra dakord për nenshkrimin e një marrëveshjeje Erasmus si dhe për organizimin e Konferencave të përbashkëta.

Përstudentët e UV-së Rektori i Universitetit të Teknologjisë Kimike dhe Metalurgjisë të Sofies.i fton ata të frekuentojnë “Dita e Shkencës dhe Sporteve (Day of Science and Sports)”në Maj 2018, shpenzimet e akomodimit do të mbulohen ngaUniversiteti i tyre.

Gjithashtu Rektori i UV- së dhe Prof. Dr. Mitko Georgiev UTKM të Sofies,diskutuan dhe ranë dakort  për mundësinë e publikimit të artikujve te tyre shkencor në revistën“Journal of Chemical Tecnology and Metallurgy” [(http://dl.uctm.edu/journal/node/1) me  impact factor tre (3)] për pedagogë dhe student të UV-së.

 

Midis përfaqsuesve të dy institucioneve u  diskutua mundësia  për bashkëpunim në përmirësimin e cilësisë si dhe në mundësinë e kualifikimit të personelit të UV –së për zhvillmin e doktoratës në Sofie.

 

[:en]

A very important meeting took place on 19-10-2017 in Sofia, Bulgaria, between University “Ismail Qemali” Vlore and the University of Chemical Technology and Metallurgy in Sofia. With reputable representative.  Prof. Dr. Roland Zisi – Rector, PhD Enkelejd A. Mehhilli – Rector, prof. Assoc. HajdarKiçaj – Dean of the Faculty of Technical Sciences, Dr. Eva Çipi – Pedagogue Department of Computer Science  of UV and Prof. Dr. MitkoGeorgiev – Rector UCTM.

 

The meeting was quite fruitful and constructive in which were discussed very important issues for the future of our institution.

  • The representatives of the University of Vlore was required to collaborate in signing an Erasmus agreement for student mobility and UV staff.
  • Our representatives requested the organization of joint conferences both in Vlore and Sofia as well as in joint research.
  • Dr. Roland Zisi, Rector of University “Ismail Qemali” Vlore asked Prof. Dr. MitkoGeorgiev – Rector of the University of Chemical Technology and Metallurgy of Sofia the organizing of Short Courses.

 

  • For the foregoing, our requests were accepted by the University of Chemical Technology and Metallurgy of Sofia.
  • Agreed for the signing of an Erasmus agreement and for the organization of joint conferences.
  • For UV students The Rector of the University of Chemical Technology and Metallurgy of Sofia invites them to attend the “Day of Science and Sports” in May 2018, accommodation costs will be covered by their University.
  • Also the Rector of UV and Rector of UCTM of Sofia, discussed and agreed on the possibility for UV pedagogues and students of publishing their scientific articles in the Journal of Chemical Technology and Metallurgy [(http://dl.uctm.edu/journal/node/1) with impact factor three (3)] .

 

  • The representatives of the two institutions discussed the possibilities for cooperation in improving the quality as well as the possibility of qualification of the UV staff for PhD graduation in Sofia.

 

[:]