FSHT – Departamenti i Fizikës

Departamenti i Fizikës

Departamenti i Fizikës në Fakultetin e Shkencave Teknike, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, në strukturën që ka sot, është formuar në vitin 2008, si pasuesi i nje prej departamenteve më të para e të mëdha, atij “Matematike – Fizike”, duke trashëguar e u pasuruar me staf te kualifikuar.
Departamenti i Fizikes orfon studime ne programet Fizike dhe Matematike –Fizike, ne nivelet Bachelor, Master Profesional dhe Master Shkencor, ne te cilat zhvillohen leksione, seminare dhe laboratore. Pedagoget e departamentit zhvillojne kursin e fizikes se pergjithshme per studentet e Fakultetit te Shkencave Teknike si dhe kurse me te specializuara. Misioni i tij i mesimdhenies dhe shkencor permblidhet ne keto drejtime kryesore:

– Përgatitja e mesuesve ne fizike dhe matematike – fizike per ciklin e larte te arsimit baze.
– Përgatitja e fizikaneve, specialist te shkences se fizikes qe mund te punojne ne qendra te ndryshme kerkimore shkencore, pedagoge dhe kerkues ne shkollat e larta.
– Kërkimi shkencor i departamentit perfshin drejtime te ndryshme: aplikative – fizika e materialeve, fizika e mjedisit, biofizika, etj., teorike: didaktika, historia dhe filozofia e mendimit shkencor, etj.

Kohëzgjatja e studimeve është:
– Bachelor në Fizikë – 6 semestra
– Bachelor në Matematikë – Fizikë – 6 semestra
– Master Profesional në Mesuesi për ciklin e lartë të arsimit bazë në Matematikë-Fizikë – 3 semestra
– Master Shkencor në Fizikë – 4 semestra

Programet e studimit, praktika mësimore dhe punimi i diplomes sigurojnë bazë përgatitore për kualifikimin e specialistëve të ardhshëm.
Stafi i Departamentit të Fizikes është i kualifikuar si në anën metodike dhe në atë shkencore. Në përbërje të tij bëjnë pjesë pedagogë me tituj dhe grada shkencore dhe me një përvojë të konsiderueshme në fushën e mësimdhënies në të gjitha nivelet e arsimit tonë.

Urojmë mirëseardhjen studentëve tanë, të cilët do të gjejnë tek ne përkushtim, seriozitet dhe korrektësi që do ti shoqërojë gjatë gjithë viteve të studimit të tyre.