20 Vjet Universitet
20 vjet punë e parreshtur në mësimdhënie, kërkim shkencor, bashkëpunim ndërkombëtar
Në rradhët e para

kërkimit shkencor
Suksesi ynë
qëndron
në frymën e skuadrës
Larmia e madhe hidrografike në objektet ujore
Kliko këtu për më shumë
PASOJAT E NDRYSHIMEVE KLIMATERIKE
Kliko këtu për më shumë
Hulumtimi i shkallës së ndotjes në ujin e Lumit Deçan
Kliko këtu për më shumë
MONITORIMI BIOLOGJIK I UJËRAVE
Kliko këtu për më shumë
BIOMONITORIMI I PREZENCËS SË KSENOBIONTËVE NË BREGDETIN E VLORËS DHE LAGUNËN E NARTËS

Autorët:
Universiteti Shtetëror i Tetovës
Nexhbedin Beadini, Hesat Aliu
Sheqibe Beadini, Sadi Bexheti
Gazmend Iseni
Universiteti “Ismail Qemali” i Vlorës
Petrit Kotori

Kliko këtu për më shumë
BREGDETI I ULËT I GJIRIT TË VLORËS
Kliko këtu për më shumë
BURIMET E NDOTJEVE DHE MBROJTJA E MJEDISIT
Kliko këtu për më shumë
Burimet Karstike të Vlorës
Prof As. Dr. Irakli Mitro
Msc. Fatlinda Shkurti

Departamenti i Edukimit
Universiteti “Ismail Qemali”, vlorë

Kliko këtu për më shumë
Turbullirat e Ujërave të liqenit Butrint dhe bregdetit të Sarandës
Kliko këtu për më shumë
MODELE TË PËRHAPJES SË INFEKTIMIT NË RRJETA DHE ANALIZIMI I TYRE
Orgeta Gjermëni
Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë

Kliko këtu për më shumë
Roli i sistemeve të informacionit në procesin e edukimit universitar
MSc.Dorina Mino
Universiteti 'Ismail Qemali' Vlorë

Kliko këtu për më shumë
PËRCAKTIMI VOLTAMETRIK I KOMPONIMEVE FENOLIKE
Kliko këtu për më shumë
Ndotja e mjedisit dhe e ujit në zonën e Gorishtit
Kliko këtu për më shumë
Foramineret në Lagunën e Orikumit
Kliko këtu për më shumë
HEXAPODA (INSECTA)
BIO-INDIKATORË Të NDOTJES MJEDISORE
Kliko këtu për më shumë
Rajoni i Istogut
Ndikimi i faktorëve në kualitetin e ujërave nëntokësorë
Kliko këtu për më shumë
Industria e Naftës dhe Rreziqet ambjentale për rrjetin hidrik
Kliko këtu për më shumë
Burimet ndotëse pranë Lumit Vjosa
Kliko këtu për më shumë
Modeli i lidershipit tek oficerët detarë
Kliko këtu për më shumë
Markerat biologjikë dhe kimikë të ujit në bregdetin e Vlorës dhe në lagunën e Nartës
Kliko këtu për më shumë
Lidhja ujore e burimeve nga Uji i Ftohtë deri në Radhimë
Kliko këtu për më shumë
Vlerësimi i Paneleve diellore bazuar në vlerën aktuale neto
Kliko këtu për më shumë
Metoda të reja të vlerësimit për cilësinë e ujit
Kliko këtu për më shumë
METODAT E PËRCAKTIMIT TË TREGUESVE HIDROKIMIKË NË UJËRAT NATYRORË TË RAJONIT VLORË
Kliko këtu për më shumë
Vlerësimi i ngarkesës së ndotjes në lagunën e Nartës
Kliko këtu për më shumë
FORAMINIFERET E LAGUNËS SË NARTËS
Kliko këtu për më shumë
MODELIMI I UDHЁTIMEVE TË GJENERUARA DHE TЁ TЁRHEQURA NË ZONËN URBANE VLORË
Kliko këtu për më shumë
KOMPONIMET HIDROKARBURE SQUFURORE NË FRAKSIONIN AROMATIK TË NAFTAVE DHE LËNDËS ORGANIKE TË SHKËMBENJVE SEDIMENTARË

Kliko këtu për më shumë
Përcaktimi i përqendrimeve të pesticideve klor-organike dhe poliklorbifenileve në mostra peshku nga Jugu i Shqipërisë
Kliko këtu për më shumë
PËRMBAJTJA E JONIT FLUORUR NË DISA UJËRA TË PIJSHËM
Kliko këtu për më shumë
PERFORMANCA NË APLIKACIONE INTERNETI TË PASURA
Kliko këtu për më shumë
Përpunimi i ujërave të baseneve në industritë e pijeve alkoolike dhe joalkoolike
Kliko këtu për më shumë
VLERËSIMI I ANIJEVE DHE MBROJTJA E MJEDISIT NË GJIRIN E VLORËS
Kliko këtu për më shumë
Studimi i niveleve të ndotësve klor-organikë
Kliko këtu për më shumë
STUDIMI MBI BURIMET NDOTËSE TË UJËRAVE DETARE TË GJIRIT TË VLORËS
Kliko këtu për më shumë
STUDIMI MIKROBIOLOGJIK I MJEDISEVE UJORE NE RAJONIN E VLORËS
Kliko këtu për më shumë
Mbetjet industriale në Lumin Lepenci dhe ndotja e mjedisit
Kliko këtu për më shumë
Makrozoobentosi i brigjeve shkëmborë të Ujit të Ftohtë
Kliko këtu për më shumë
TË DHËNA TAKSONOMIKE DHE MORFOLOGJIKE PËR BRESHKAT E DETIT NË GJIRIN E DRINIT
Kliko këtu për më shumë
VEÇORITË FIZIKO-KIMIKE TË UJIT NË LAGUNËN E KARAVASTASË
Kliko këtu për më shumë
NDOTJA E UJËRAVE NË PELLGUN UJËMBLEDHËS TË SEMANIT
Kliko këtu për më shumë
Shumëllojshmëria e ndotësve në mjedis shpeshherë shkakton ndryshimin e karakteristikave fiziko-kimike dhe mikrobiologjike të burimit natyror.

Kliko këtu për më shumë

Fakulteti i Shkencave Teknike

Miresevini ne Fakultetin e Shkencave Teknike prane Universitetit te Vlores, themeluar si Fakultet i Marines ne vitin 1994. Ky Fakultet ofron kurse te shumta studimi universitare dhe pasuniversitare me perspektive per te ardhmen si: Matematike, Fizike, Inxhinieri Mekanike dhe Navale, Bio-Kimi, Informatike, Inxhinieri Elektrike, si dhe Shkenca Nautike.

Nepermjet stafit akademik te kualifikuar Shqiptar dhe te huaj, ku spikaten profesorë te shquar dhe me eksperience te gjere ne fushen akademike boterore, energjik e plot perkushtim, ky fakultet ofron edukimin me te mire qe do te deshironit ne shkencat teknike dhe ekzakte.

Objektivi yne kryesor eshte te pergatisim nje gjenerate te afte matematicienesh, fizikantesh, inxhinjeresh, navigatoresh, kimistesh etj, ne menyre qe te shfrytezojne burimet dhe kapacitetet e vendit ne perputhje te plote me strategjine dhe perspektiven e zhvillimit. Rezultatet e frytshme te bashkepunimit tone me institucionet te mirenjohura arsimore ne Europe dhe SH.B.A japin sigurine e plote te nje perspektive te qarte te fakultetit tone.

Dekanati i Fakultetit te Shkencave Teknike

https://vlorashellgallery.wixsite.com/conchology-albania