njoftime

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e “G. d’Annunzio” Kieti-Peskara në Itali (D’Annunzio University of Chieti – Pescara) Italy

Thirrje për bursë studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA171 International Credit Mobility.

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e “G. d’Annunzio” Kieti-Peskara në Itali (D’Annunzio University of Chieti – Pescara) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë mobilitet për studim.

Mobiliteti përfshin:

 • Shkëmbimin për studentët e programeve të studimit të ciklit të parë, të dytë dhe të tretë.
 • Shkëmbimin për studentët, që trajtohen me ndihmë ekonomike të programeve të studimit të ciklit të parë, të dytë dhe të tretë.
 • Kohëzgjatja: 5/6 muaj
 • Numri i kuotave: 1
 • Periudha e mobilitetit: Semestri “Vjeshtë” i vitit akademik 2024-2025.
 • Bursa: 850 Euro/muaj (250 euro/ muaj fonde shtesë për studentët me nevoja të veçanta si p.sh. të ardhura të ulëta familjare, aftësi të kufizuara, probleme shëndetësore, barriera të lidhura me sistemet e arsimit dhe trajnimit, dallimet kulturore, barrierat sociale, barrierat që lidhen me diskriminimin, barrierat gjeografike…etj.)
 • Shpenzime udhëtimi: 275 Euro. Shpenzimet e udhëtimit përllogariten në bazë të

largësisë sipas linkut: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Kriteret për aplikantët:

 • Të jenë studentë “Bachelor” (përjashtohen studentët që janë në vit të parë në periudhën e mobilitetit), dhe “Master” të UV-së.
 • Të jenë studentë në programet e studimit sipas kodit ISCED:

0232 Literature and linguistics 

913 Nursing and midwifery  

 • Bachelor ne Infermieri te Pergjithshme,
 • Master Profesional ne Infermieri Patologjike,
 • Master Profesional ne Infermieri Kirurgjikale,
 • Master Shkencor ne Shkenca Infermierore.

– Të jenë student, të cilët nuk e kanë përmbushur periudhën e lejuar të realizimit të mobilitetit brenda një cikli studimi (prej 12 muajsh në total).

 • Njohja e gjuhës angleze minimalisht në nivelin B1/Njohja e gjuhës italiane minimalisht në nivelin B1

 

Kriteret e përzgjedhjes:

Studentët do të përzgjidhen në bazë të skemës së miratuar në rregulloren “Për Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit “Erasmus+” KA107 International Credit Mobility’’, sipas kritereve të mëposhtme:

 • Merita akademike.
 • Kompetenca gjuhësore.

Në rast të kandidatëve me pikë të barabarta:

 • Prioritet do t’u jepet studentëve që u përkasin grupeve me diversitete sociale ekonomike, gjinore, racore, ngjyre, aftësi të veçanta, etj.
 • Barazia gjinore (aty ku është e mundur, të përzgjidhen kandidatë të barabartë në numër për nga gjinia).
 • Prioritet do t’u jepet studentëve që nuk kanë përfituar më parë nga programi Erasmus+ KA1.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Formular aplikimi.
 • Kopje e dokumentit identifikues / pasaportë.
 • Vërtetim studenti.
 • Transkript notash.
 • Letër motivimi në anglisht.
 • Çertifikatë që vërteton njohjen e gjuhës së huaj. Përjashtohen studentët e programit të gjuhës angleze.
 • Dokument që vërteton që studenti u përket grupeve me diversitete sociale ekonomike, gjinore, racore, ngjyre, aftësi të veçanta, nga familje që trajtohen me ndihmë ekonomike ose bursë nga shteti etj, (nëse e dispononi).

Dorëzimi i dokumentave të aplikimit kryhet në një nga mënyrat e mëposhtme:

 • Elektronikisht (të skanuara në formatin pdf) në adresat:
 1. toska@univlora.edu.al /bledartoska@yahoo.co.uk për fushën “0232 Literature and Linguistics”.
 2. zahaj@univlora.edu.al për fushën “0913 Nursing and midwifery”.
 3. international@univlora.edu.al për fushën “0913” dhe “0232”
 • Dorazi pranë Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë pranë Rektoratit, Kati i I-rë.

Shënim: Studentët janë të lutur përpara dorëzimit të aplikimit të konsultohen me koordinatorin akademik të marrëveshjes/ përgjegjësin e departamanetit, nëse aplikimi i tyre është i përshatshëm mbështetur në katalogun e kurseve te ofruar ne gjuhe angleze sipas linkut si më poshtë:  https://www.unich.it/sites/default/files/english_courses.pdf

Afati i fundit i aplikimit është 25/04/2024

Procedura e përzgjedhjes:

 • UV ngre një komision ad-hoc, i cili do t’i rendisë kandidatët në bazë të skemës së pikëzimit si dhe kritereve të thirrjes.
 • Kandidatët fitues do të njoftohen prej SPMJ-së në adresën e tyre të email-it.
 • Kandidatët aplikues kanë të drejtën e ankimimit kundër vendimit të komisionit ad-hoc pranë Rektorit brenda 5 (pesë) ditëve nga marrja e njoftimit.
 • Në përfundim të afatit të ankimimit, SPMJ përcjell listën e studentëve të nominuar pranë universitetit pritës.
 • Studentët e përzgjedhur do të kontaktohen prej universitetit pritës për të vazhduar më tej me procedurat e nevojshme.

Përpara fillimit të mobilitetit studentët fitues plotësojnë një dokument të quajtur Learning Agreement (Marrëveshje që vendoset midis studentit që aplikon, universitetit të origjinës si dhe universitetit prites, në të cilën paracaktohen kurset me kreditet përkatëse sipas kriterit të numrit minimal të krediteve që studenti do të ndjekë gjatë semestrit në universitetin pritës, të cilat do t’i njihen në përfundim të tij dhe në vijim të studimeve në universitetin e origjinës).

KUJDES! Studenti, i cili do të kryejë gjatë një semestri mobilitetin në universitetin pritës, duhet të zgjedhë lëndë ekuivalente/ngjashme me ato që do të zhvillonte në UV në po atë semestër. Kreditë të pazgjedhura nga studentët që aplikojnë për mobilitet, për shkak të ndryshimeve midis programeve të studimit të UV-së dhe atyre të universitetit pritës, mbeten pjesë e detyrimeve akademike të programit të studimit që ndjek studenti aplikant të cilat ai/ajo duhet t’i shlyejë sipas rregulloreve përkatëse të UV-së.

Më shumë informacion mbi universitetin pritës e gjeni në linket:

 

 • Për më shumë informacion rreth skemës së mobilitetit dhe mënyrës së aplikimit mund të kontaktoni me:
 • Koordinatorët akademik të marrëveshjes ndërinstitucionale:
 1. Për fushën “0232 Literature and Linguistics”, Prof. As. Bledar Toska (toska@univlora.edu.al /bledartoska@yahoo.co.uk).
 2. Për fushën “0913 Nursing and midwifery”, Dr. Majlinda Zahaj (zahaj@univlora.edu.al).

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë  ju uron suksese!

FORMULAR-STUDENT-“G. d’Annunzio” Kieti-Peskara në Itali (1)