njoftime Thirrje

THIRRJE PËR APLIKIM NË MASTERIN E PËRBASHKËT ERASMUS MUNDUS  (Mjedisi Detar)

THIRRJE PËR APLIKIM NË MASTERIN E PËRBASHKËT ERASMUS MUNDUS

 (Mjedisi Detar)

I keni përfunduar studimet Bachelor, apo do t’i përfundoni ato përpara datës 1 shtator 2024?

Jeni të interesuar për një Master në Shkenca Detare në Europë?

Për të gjithë studentët në Bachelor në fushat: bioshkencë, shkenca kimike, gjeoshkencë, shkenca fizike dhe inxhinieri, që aspirojnë të bëhen ekspertë të mjedisit detar, mbetet ende e hapur thirrja për aplikim në Masterin e Përbashkët Erasmus Mundus (Mjedisi Detar).

Thirrja e aplikimit për 3 bursat studentore Erasmus Mundus ende është e hapur për vendet nga Ballkani Perëndimor (Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Mali i Zi).

Aplikantët e kualifikuar që paraqesin aplikacionin e plotë të Bursave (HAPI 2A) para datës 12 PRILL 2024 do të konsiderohen të kualifikuar për EMSS brenda kësaj thirrjeje.

* Një EMSS është 1000 € kompensim mujor x 24 muaj = 24000 € + 7000 € për shpenzimet e udhëtimit = gjithsej që do të merret nga studenti 31000 € + Kostot e pjesëmarrjes plotësisht falas (tarifat e shkollimit, shërbimet dhe të tjera), të cilat mbulohen nga 18000 € të pranuara dhe të menaxhuara nga konsorciumi; Kështu, bursa totale është 49000 €.

 

Për informacion më të detajuar klikoni linket:

https://merconsortium.eu/

https://www.ehu.eus/PIE/

https://app.merconsortium.eu/index.php

ose kontaktoni në adresën mer@merconsortium.eu


THIS INFORMATION CAN BE OF INTEREST FOR BSc GRADUATES AND BSc LAST YEAR STUDENTS IN THE FIELD OF SCIENCES.

PLEASE PROMOTE, DISSEMINATE OR USE IT AT YOUR BEST CONVENIENCE., THANKS.

BEST REGARDS. MER SECRETARIAT

 

OPPORTUNITY FOR BSc DEGREE HOLDERS (or BSc LAST YEAR STUDENTS) FROM WESTERN BALKANS

ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREE MER2030 EMJMD (Marine Environment) https://merconsortium.eu/ – EXTENDED APPLICATION DEADLINE!

·        Have you completed your BSc studies or will you finish them before September 1st 2024?

·        Are you interested in a MSc in Marine Science in Europe? MER2030 EMJMD is open to holders of a BSc in biosciences, chemical sciences, geosciences, physical sciences and engineering, aspiring to become an marine environment scientists.

·        Are you looking for funding opportunities for your master studies?

·        You must react quickly!

APPLICATION CALL FOR Erasmus Mundus Student Scholarships (EMSS*) STILL OPEN FOR NATIONALS FROM TARGET REGION 1 (WESTERN BALKANS: Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro). THREE (3) ERASMUS MUNDUS STUDENT SCHOLARSHIPS ARE AVAILABLE FOR NEW MER2030 EMJMD APPLICANTS FROM THIS ERASMUS MUNDUS TARGET REGION!!

·        You can start an application now but it should be completed in a few days, best within one week! https://app.merconsortium.eu/index.php (the general call is closed but scholarships for this region remain available and the opportunity to use them may be lost for ever; so that their call remains exceptionally open for a few more days)

·        To better help you, let us know by email (mer@merconsortium.eu) as soon as possible if you start or plan to start your application.

·        Complete STEP 1 (Eligibility Check) it does not take long. Eligible applicants who submit the complete Scholarship application (STEP 2A) BEFORE APRIL 12th will be considered eligible for EMSS within this call. Further, some delayed deadline might be considered for those starting the application or indicating their interest by email before the April 12th  deadline; yet, it cannot be fully secured, as it depends on its approval by EACEA.

MER SECRETARIAT – https://www.ehu.eus/PIE/

* A EMSS is 1000€  monthly allowance  x 24 months = 24000 € + 7000 € to travel allowance to cover 2 year mobility = total to be received by the student 31000€ ++ Totally free participation costs (tuition fees, services and others), which are covered by 18000 € received and managed by the consortium; thus, total scholarship is 49000€.