njoftime Thirrje

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Spartës, Turqi (Isparta University of Applied Sciences)

Thirrje për bursë studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA171 International Credit Mobility.

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Spartës, Turqi (Isparta University of Applied Sciences) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë mobilitet për studim.

Mobiliteti përfshin:

 • Shkëmbimin për studentët e programeve të studimit të ciklit të parë dhe të dytë
 • Kohëzgjatja: 5 muaj
 • Numri i kuotave: 1
 • Periudha e mobilitetit: Semestri “Vjeshtë” i vitit akademik 2024-2025
 • Bursa: 800 Euro/muaj
 • Shpenzime udhëtimi: 275 Euro. Shpenzimet e udhëtimit përllogariten në bazë të

largësisë sipas linkut: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Kriteret për aplikantët:

 • Të jenë studentë “Bachelor” (përjashtohen studentët që janë në vit të parë në periudhën e mobilitetit), “Master” dhe “Doktoratë” të UV-së.
 • Të jenë student, të cilët nuk e kanë përmbushur periudhën e lejuar të realizimit të mobilitetit brenda një cikli studimi (prej 12 muajsh në total).
 • Të jenë studentë në programet e studimit sipas kodeve ISCED:
 • 1013
 • 1015
 1. Turizëm
 • 041
 1. Biznes
 2. Financë

– Njohja e gjuhës angleze minimalisht në nivelin B1.

Kriteret e përzgjedhjes:

Stafi do të përzgjidhet në bazë të kritereve të përcaktuara prej Universitetit të Shkencave të Aplikuara të Spartës, Turqi si mëposhtë:

 • Nota mesatare 50% (Studentët bachelor duhet të kenë minimumin mesataren 6 sipas GPA 2.2/4.00, ndërsa studentët master/doktoraturë duhet të kenë minimumin mesataren 7 sipas GPA 2.5/4.00).
 • Kompetenca e gjuhës së huaj, e cila duhet të jetë të paktën niveli B1 sipas standardeve CEFR. (+50 pikë).
 • Studentët që i përket grupeve me diversitete sociale ekonomike, gjinore, racore, ngjyre, aftësi të veçanta, nga familje që trajtohen me ndihmë ekonomike ose bursë nga shteti etj. (+5 pikë)
 • Studentët, të cilët kanë një pjesëmarrje të mëparëshme në mobilitet Erasmus (-10 pikë).

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Formular aplikimi.
 • Kopje e dokumentit identifikues / pasaportë.
 • Vërtetim studenti.
 • Transkript notash.
 • Letër motivimi në anglisht.
 • Çertifikatë që vërteton njohjen e gjuhës së huaj.
 • Jetëshkrimi (CV) në gjuhën angleze.
 • Dokument që vërteton që studenti u përket grupeve me diversitete sociale ekonomike, gjinore, racore, ngjyre, aftësi të veçanta, nga familje që trajtohen me ndihmë ekonomike ose bursë nga shteti etj, (nëse e dispononi).

Dorëzimi i dokumentave të aplikimit kryhet në një nga mënyrat e mëposhtme:

 • Elektronikisht (të skanuara në formatin pdf) në adresat:
 1. fiorabla.vela@univlora.edu.al
 2. international@univlora.edu.al
 • Dorazi pranë Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë pranë Rektoratit, Kati i I-rë.

Shënim: Studentët janë të lutur përpara dorëzimit të aplikimit të konsultohen me koordinatorin akademik të marrëveshjes/ përgjegjësin e departamanetit, nëse aplikimi i tyre është i përshatshëm mbështetur në katalogun e kurseve sipas linkut si më poshtë: 

https://isletme.isparta.edu.tr/

Afati i fundit i aplikimit është 05/04/2024.

Procedura e përzgjedhjes:

 • UV ngre një komision ad-hoc, i cili do t’i rendisë kandidatët në bazë të skemës së pikëzimit si dhe kritereve të thirrjes.
 • Kandidatët fitues do të njoftohen prej SPMJ-së në adresën e tyre të email-it.
 • Kandidatët aplikues kanë të drejtën e ankimimit kundër vendimit të komisionit ad-hoc pranë Rektorit brenda 5 (pesë) ditëve nga marrja e njoftimit.
 • Në përfundim të afatit të ankimimit, SPMJ përcjell listën e studentëve të nominuar pranë universitetit pritës.
 • Studentët e përzgjedhur do të kontaktohen prej universitetit pritës për të vazhduar më tej me procedurat e nevojshme.

Përpara fillimit të mobilitetit studentët fitues plotësojnë një dokument të quajtur Learning Agreement (Marrëveshje që vendoset midis studentit që aplikon, universitetit të origjinës si dhe universitetit prites, në të cilën paracaktohen kurset me kreditet përkatëse sipas kriterit të numrit minimal të krediteve që studenti do të ndjekë gjatë semestrit në universitetin pritës, të cilat do t’i njihen në përfundim të tij dhe në vijim të studimeve në universitetin e origjinës).

KUJDES! Studenti, i cili do të kryejë gjatë një semestri mobilitetin në universitetin pritës, duhet të zgjedhë lëndë ekuivalente/ngjashme me ato që do të zhvillonte në UV në po atë semestër. Kreditë të pazgjedhura nga studentët që aplikojnë për mobilitet, për shkak të ndryshimeve midis programeve të studimit të UV-së dhe atyre të universitetit pritës, mbeten pjesë e detyrimeve akademike të programit të studimit që ndjek studenti aplikant të cilat ai/ajo duhet t’i shlyejë sipas rregulloreve përkatëse të UV-së.

Më shumë informacion mbi universitetin pritës dhe katalogun e kurseve në gjuhë të huaj i gjeni në linket:

https://www.isparta.edu.tr/en/

https://isletme.isparta.edu.tr/

Për më shumë informacion rreth skemës së mobilitetit dhe mënyrës së aplikimit mund të kontaktoni me:

 1. Koordinatorin akademik të marrëveshjes ndërinstitucionale, Prof. As. Fioralba Vela (fiorablavela@univlora.edu.al )
 2. Sektorin e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë (international@univlora.edu.al).

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë ju uron suksese!

 

FORMULAR-APLIKIMI-STUDENT- IUAS