njoftime

Njoftim

Titulli i Projektit: “Inovation Centres for the Development of Innovative and Entrepreneurial Thinking to Facilitate the Development of Sustainable Smart Solutions in the Western Balkans” – SMART me Marrëveshje Granti: 101082938  SMART  ERASMUS­ EDU-2022-CBHE”.

Titulli i Kontratës:  “Blerje pajisje Elektronike”

  1. Jeni i ftuar të paraqisni çmimet tuaja të ofertës për furnizimin me artikujt bashkëngjitur kësaj ftese.

Informacioni për specifikimet teknike dhe sasitë e kërkuara është dhënë në shtojcën 1 bashkëngjitur kësaj ftese……..

Njoftimi i plote