njoftime

Lista e kandidateve fitues ne programin e ciklit te trete te studimit “Doktorate” ne “Studime gjuhesore, letrare e kulturore”

Lista e kandidateve fitues ne programin e ciklit te trete te studimit “Doktorate” ne “Studime gjuhesore, letrare e kulturore”

Bazuar ne nenin 77, pika 4, nenet 78 dhe 79 ne ligjin nr. 80/2015 “Per arsimin e larte dhe kerkimin shkencor ne Republiken e Shqiperise”, nenin 61, pikat 4 dhe 5, nenet 62 dhe 63 ne Statutin e Universitetit “Ismail Qemali”, Vlore, nenet 66 dhe 67 ne R.regulloren e Universitetit “Ismail Qemali”, Vlore, VKM-ne nr. 112, date 23.2.2018 “Per percaktimin e kritereve per fitimin e grades shkencore “doktor” dhe te standardeve shteterore per fitimin e titujve akadernike “profesor i asociuar” dhe “profesor’:”, e ndryshuar, nenet 6, 9, 10, 11, 15, 16, 21 ne R.regulloren per organizimin e programit te studimit “Doktorate” ne “Studime gjuhesore, letrare e kulturore”, urdhrit nr. 96, date 25.02.2022 “Per hapjen e programit te ciklit te trete Doktorate ne ‘Studime gjuhesore, letrare e kulturore’ ne Universitetin ‘Ismail Qemali’, Vlore”, vendimin nr. 306/1 prot., date 7.07.2022 “Per miratimin e thirrjes per hapjen e aplikimeve per programin e studimit te doktoratures ne “Studirne gjuhesore, letrare dhe kulturore”, ne Departamentin e Gjuheve te Huaja, dhe Departamentin e Gjuhes Shqipe dhe Letersise, per vitin akademik 2022 – 2023.

Njoftimi i plote