njoftime

REGJISTRIM NE PROGRAMIN E DOKTORATES PER VITIN AKADEMIIK 2023-2024, PRANE FAKULTETIT TE SHKENCAVE HUMANE

THIRRJE PER APLIKIM PER REGJISTRIM NE PROGRAMIN E DOKTORATES
PER VITIN AKADEMIIK 2023-2024, PRANE FAKULTETIT TE SHKENCAVE
HUMANE

Programi i studimit “Doktoratë” në “Studime gjuhësore. letrare dhe kulturore” ofrohet nga grupimi i njësive: Departamcnti i Gjuhëvc të Huaja në bashkëpunim me Departamentin e Gjuhës Shqipe dhc Letersisë. Fakulteti i Shkencave Humane. Universitcti “Ismail Qcmali” Vlore!

Afati i aplikimit: 18 tetor-24 nëntor 2023

Hapja e programit bazohet në legjislacionin si vijon:
Ligji nr. 80/2015 .. “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor ne Republikën e Shqipërisë”:
Vendimi i Këshillit te Ministrave nr. 41, date 24.01.2018. “Për Elementet e  Programeve të Studimit të Ofruara Nga lnstitucionet e Arsimit të Larte”, i ndryshuar.

Njoftimi i plote