Anketa – Qeverisja dhe Siguria Mjedisore

    Megjithëse një territor relativisht i vogël, Shqipëria zotëron një larmi të gjerë ekosistemesh dhe burime të bollshme natyrore, të cilat mbështesin dhe përmirësojnë cilësinë e jetës. Një mekanizëm i rëndësishëm për qëndrueshmërinë dhe mbrojtjen e këtyre burimeve është pjesëmarrja dhe angazhimi i vazhdueshëm i qytetarëve. Prezenca e OSBE-së nRead More…