njoftime Thirrje

Bursa Erasmus+ për trajnim për stafin akademik në Universitetin e “G. d’Annunzio” Kieti-Peskara (D’Annunzio University of Chieti – Pescara) në Itali.

Thirrje për mobilitet trajnim për stafin akademik në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e “G. d’Annunzio” Kieti-Peskara (D’Annunzio University of Chieti – Pescara) në Itali.

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me në Universitetin e “G. d’Annunzio” Kieti-Peskara (D’Annunzio University of Chieti – Pescara) në Itali, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë stafin me kohë të plotë në UV të aplikojnë për mobilitet trajnim.

Shpenzimet do të mbulohen nga skema Erasmus +, komponenti KA1. Ato parashikojnë shumën prej 275 Euro për udhëtimin vajtje-ardhje (përllogaritur në bazë të largësisë, https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en), si dhe dietën ditore prej 160 Euro/ditë.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

– Shkëmbimin e stafit akademik për trajnim.

– Kohëzgjatja: 5 + 2 ditë.

– Numri i mobiliteteve: – 7 (shtatë)

– Periudha e mobilitetit: Semestri “Pranverë 2023” i vitit akademik 2022-2023. 

Kriteret për aplikantët:

 • Stafi akademik me kohë të plotë, i cili lidhet me fushat e përcaktuara në marrëveshjen ndër-institucionale sipas kodifikimit të ISCED “232 Literature and Linguistics”.

Kriteret e përzgjedhjes:

Stafi do të përzgjidhet në bazë të skemës së miratuar në rregulloren “Për Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit Erasmus+ KA107 International Credit Mobility’’, sipas kritereve të mëposhtme:

 • Arritja akademike -Titulli akademik/ Grada shkencore për stafin akademik.
 • Kompetenca e gjuhës së huaj.
 • Pjesëmarrje në mobilitete. Prioritet i jepet stafit që nuk ka pasur më parë eksperiencë mobiliteti.

Kritere shtesë:

 • Argumentimi i qartë i qëllimit të vizitës, planit të punës në institucionin pritës si një vlerë e shtuar e mobilitetit në kontekstin e modernizimit dhe ndërkombëtarizimit të strategjisë së UV-së.
 • Barazia gjinore (aty ku është e mundur, të përzgjidhen kandidatë të barabartë në numër për nga gjinia).

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Formular i aplikimit.
 • Kopje e dokumentit identifikues (pasaportë).
 • Dokument që vërteton statusin e të punësuarit pranë UV-së.
 • CV vetjake në gjuhën angleze.
 • Vërtetim nga Rektori / Dekani i Fakultetit tuaj që ju lejon të shkëputeni për të kryer mobilitetin.

Dorëzimi i dokumentave të aplikimit kryhet në një nga mënyrat e mëposhtme:

Afati i fundit i aplikimit është 13/06/2023.

Procedura e përzgjedhjes:

 • UV ngre një komision ad-hoc, i cili do t’i rendisë kandidatët në bazë të skemës së pikëzimit si dhe kritereve të thirrjes.
 • Kandidatët fitues do të njoftohen prej SPMJ-së në adresën e tyre të email-it.
 • Kandidatët aplikues kanë të drejtën e ankimimit kundër vendimit të komisionit ad-hoc pranë Rektorit brenda 5 (pesë) ditëve nga marrja e njoftimit.
 • Në përfundim të afatit të ankimimit, SPMJ përcjell listën e stafit të nominuar pranë Universitetit pritës.
 • Stafi i përzgjedhur do të kontaktohet prej universitetit pritës për të vazhduar më tej me procedurat e nevojshme.

Një informacion i përgjithshëm mbi universitetin pritës gjendet në linkun:

https://www.unicatt.it/

Për më shumë informacion rreth skemës së mobilitetit dhe mënyrës së aplikimit mund të kontaktoni me:

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë  ju uron suksese!

FORMULAR STAFF Chietti