Raporti i Analizës së Rezultateve të Pyetësorëve të Studentëve për Vlerësimin dhe Përmirësimin e Cilësisë së Shërbimeve të Ofruara

Raporti i Analizës së Rezultateve të Pyetësorëve të Studentëve për Vlerësimin dhe Përmirësimin e Cilësisë së Shërbimeve të Ofruara prej Stafit Ndihmës Akademik dhe Administrativ  si dhe Rekomandimet për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve administrative të ofruara për studentët e UV-së nga grupi i punës i ngritur me urdhër Rektori Nr. 17, datë 08.02.2023. &nRead More…