njoftime

Dita Kombëtare Informuese Erasmus+

Zyra Kombëtare Erasmus+ ka kënaqësinë t’ju ftojë tw merrni pjesw nëpërmjet platformës Teams( nwpwrmjet linkut tw mwposhtwm), dt. 21 Dhjetor 2022  nw “Ditën Kombëtare Informuese Erasmus+”,për të për të promovuar ‘Thirrjet e reja për aplikime në Arsimin e Lartë’.

Gjatë këtij aktiviteti audienca do të ketë mundësinë të informohet  për mundësitë që programi Erasmus+ ofron për IAL-të dhe studentët tanë, si dhe të njihet më konkretisht me aplikimet e thirrjes së re.

Dita informuese do të ndahet në dy pjesë: paraditja do t’I dedikohet IAL-ve dhe stafeve të tyre lidhur me ‘Thirrjen për aplikime 2023’, ndërsa pasditja do t’i dedikohet studentëve dhe mundësive që ofron programi Erasmus+ për ta.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjE4MGVmZjUtMGVjZC00Mzg2LTllODctMTE1MjI3NTcwYzc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2249e0c291-85cd-4261-a670-ec1f5e827d1e%22%2c%22Oid%22%3a%227892e414-4560-4597-a407-41340b069053%22%7d