njoftime Projekte

GOLD HEALTH CARE – IDENTIFIKIMI DHE ZBATIMI I QASJEVE NOVATORE NË GRUPET VULNERABËL TË TË MOSHUARVE NË POPULLATËN LOKALE PËR NJË KUJDES MË TË MIRË SHËNDETËSOR DHE MOSHIMIN

Gold Health CareIDENTIFIKIMI DHE ZBATIMI I QASJEVE NOVATORE NË GRUPET VULNERABËL TË TË MOSHUARVE NË POPULLATËN LOKALE PËR NJË KUJDES MË TË MIRË SHËNDETËSOR DHE MOSHIMIN
Programi: Horizon 2020 Research and Innovation-RIA: Integrating Activities for Starting Communities.

Shpallur fitues në rezultatet e thirrjes së parë të programit Horizon 2020 Vitalise- Virtual Health and Wellbeing Living Lab Infrastructure për vitin 2021.

Përshkrimi: Projeti VITALISE ka për qëllim që të hapen infrastrukturat e laboratorëve real si një mjet për të lehtësuar dhe promovuar aktivitetet kërkimore në fushën e shëndetit dhe mirëqenies në Evropë dhe më gjerë, duke mundësuar akses Transnacional në shtatëmbëdhjetë (17) infrastruktura kërkimore laboratorike reale dhe duke mbështetur aksesin dixhital në distancë në grupet e të dhënave (Virtual Access) të rehabilitimit, kujdesit kalimtar dhe aktiviteteve të jetës së përditshme përmes proceseve të harmonizuara dhe mjeteve të përbashkëta. Projekti zhvillon gjithashtu metoda trajnimi drejt kuptimit dhe vlerësimit më të gjerë të metodologjive Living Lab në komunitetin e kërkimit.

Në kuadër të projektit pesë (5) kërkues të Qëndrës Kërkimore Shkencore të Shëndetit kanë akses transnacional falas në Infrastrukturat Kërkimore të Projektit VITALISE përkatësisht në laboratorët AUTH Healthcare Transitions Living Lab (Thessaloniki, Greece) për të kryer mikro studimet e tyre kërkimore falas për përmbushjen e objektivave të projektit të aplikuar Gold Health Care.

Aplikantët e përzgjedhur do të marrin gjithashtu kompensim ditor dhe rimbursim financiar për shpenzimet e tyre të udhëtimit.

·         Periudha:  Projekti do të fillojë në 2022.

·         Roli i UV-së: Qendra Kërkimore Shkencore e Shëndetit Publik, Fakulteti i Shëndetit është koordinatore e projektit Gold Health Care.

 

INTEC – Qendrat Ndërkombëtare të Kompetencës Inxhinierike për të rritur zhvillimin e qëndrueshëm të lëvizshmërisë në Mal të Zi dhe Shqipëri

 • Programi: Erasmus + CBHE
  Shpallur fitues në rezultatet programit Erasmus+ CBHE për vitin 2022;
 • Periudha:  Janar 2023- Janar 2025
 • Lider i projektit:Universiteti I shkencave te Aplikuara, FH JOANNEUM Gesellschaft mbH, Graz, Austri
 • Roli i UV-së: Partner projekti
 • Pwrshkrimi: Përparimi në lëvizshmërinë e qëndrueshme është adresuar në Axhendën 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm. Të bashkosh inxhinierë dhe ekspertë nga disiplina të ndryshme (inxhinieri elektronike, mekanike, automobilistike) është çelësi për të ecur përpara. INTEC trajton mungesën e aftësive multidisiplinare dhe bashkëpunimit midis palëve të interesuara në fushën e lëvizshmërisë së qëndrueshme për të gjeneruar një ndikim pozitiv në zhvillimin e gjelbër rajonal në Shqipëri (AL) dhe Mal të Zi (MN). Zbatimi i trajnimeve në IAL merr parasysh të dhënat dhe nevojat e palëve të interesuara dhe përmirëson bashkëpunimin dhe punësimin e të diplomuarve përmes më shumë përpjekjeve arsimore duke adresuar veçanërisht të nxënit me probleme reale. Të mësuarit e përzier dhe aftësitë e buta për inxhinierët sjellin përmbajtje dhe veçori të veçanta në këtë projekt. Për bashkëpunim afatgjatë me palët e interesuara dhe shkëmbim të qëndrueshëm ndërkombëtar të njohurive, projekti parashikon ngritjen e 6 Qendrave Ndërkombëtare të Kompetencës Inxhinierike (IECC) në IAL-të pjesëmarrëse në AL dhe ME.

 

 

SMART – Qendrat e Inovacionit SMART për zhvillimin e të menduarit inovativ dhe sipërmarrës për të lehtësuar zhvillimin e zgjidhjeve inteligjente të qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor

 • Programi: Erasmus + CBHE
  Shpallur fitues në rezultatet programit Erasmus+ CBHE për vitin 2022;
 • Periudha:  Janar 2023- Janar 2025
 • Lider i projektit: Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor, Slloveni
 • Roli i UV-së: Partner projekti
 • Prëshkrimi: Projekti SMART mbështet IAL-të partnere nga vendet e synuara, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina dhe Mali i Zi, për të kapërcyer rolin e tyre si ofrues njohurish dhe për t’u bërë formësues aktivë të ekosistemit rajonal të inovacionit duke bashkëpunuar me aktorë të ndryshëm. Projekti targeton hendekun ekzistues midis rezultateve të IAL dhe kërkesave të tregut të punës nëpërmjet:

– Adresimit të sfidave të IAL-ve në fushën e specializimit inteligjent dhe zhvillimit të kompetencave të ndërlidhura me inovacionin dhe sipërmarrjen me futjen e moduleve të reja të të mësuarit të zgjuar të lidhura me specializimin dhe qasjet inovative të mësimdhënies në kurrikulat e IAL-ve, duke përfshirë mësimdhënien online, mësimin ndërkurrikular dhe lëvizshmëri virtuale.

– Mbështetjes e zhvillimit profesional të stafit akademik të IAL-ve në fushën e zhvillimit të kompetencave të inovacionit dhe sipërmarrjes për kërkesat e specializimit inteligjent së bashku me praktikat e mësimdhënies hibride dhe online.

– Ngritjes së 7 Qendrave SMART Inovacioni në IAL dhe integrimi i tyre në strukturën ekzistuese të IAL-ve.

– Lehtësimit të bashkëpunimit të qëndrueshëm ndërmjet IAL-ve dhe sektorit të biznesit nëpërmjet Rrjetit të Shkëmbimit të Njohurive SMART.

– Inkurajimit të punësimit të studentëve dhe stafit sidhe lëvizshmërisë (virtuale).

CRED4TEACH – Mikrokredencialet e bazuara në MOOC për zhvillimin profesional të mësuesve

 • Programi: Erasmus + CBHE
  Shpallur fitues në rezultatet programit Erasmus+ CBHE për vitin 2022;
 • Periudha:  Janar 2023- Janar 2025
 • Lider i projektit:: Universiteti I shkencave te Aplikuara, for medium-sized companiesper kompanite e mesme (FHM) Bielefeld, Gjermani
 • Roli i UV-së: Partner projekti
 • Pwrshkrimi: Projekti CRED4TEACH i përgjigjet nevojave të institucioneve të arsimit të lartë dhe vendimmarrësve arsimorë në Shqipëri, Mal të Zi dhe Ukrainë, në drejtim të ofrimit të dispozitave të trajnimit me cilësi të lartë, të përgjegjshme, gjithëpërfshirëse, fleksibël dhe me kompetencë për mësuesit në shërbim në të gjithë sektorët e arsimit. Zgjidhja e projektit është krijimi i mikrokredencialeve të bazuara në MOOC për rritjen e mundësive për zhvillimin profesional të mësuesve në vendet e synuara. Objektivat e projektit janë: – të rriten aftësitë e stafit për zhvillimin dhe shpërndarjen e Microredentials të bazuara në MOOC; – të zhvillojë dhe prezantojë korniza kombëtare dhe institucionale për dhënien, lëshimin dhe njohjen e mikrokredencialeve, – të krijojë, dorëzojë dhe vërtetojë 11 mikrokredenciale pilot të pajisura nga MOOC, – të inkurajojë miratimin më të gjerë të mikrokredencialeve për zhvillimin profesional të mësuesit dhe grupet e tjera të synuara. Grupet e synuara: mësues në shërbim nga shkollat e mesme, sektorët e AAP dhe IAL. Për të arritur objektivat e projektit, CRED4TEACH do të forcojë kapacitetet institucionale për ofrimin e mikrokredencialeve të bazuara në MOOC përmes ofrimit të trajnimeve nga partnerë nga vendet e programit, krijimit të udhëzimeve kombëtare dhe institucionale për ofrimin e mikrokredencialeve, dizajnimin, dorëzimin dhe vërtetimin e 11 MOOC- të bazuara në mikrokredenciale dhe promovojnë rezultatet e arritura përmes një fushate shpërndarjeje në shkallë të gjerë. Rezultatet e projektit do të pasqyrohen në sferën e 3 planeve që ofrojnë rekomandime për vendimmarrësit arsimorë drejt një adoptimi mbarëkombëtar të mikrokredencialeve.