njoftime Thirrje

Bursa Erasmus+ për studentë në Transilvanisë të Brashovës në Rumani dhe Universitetin e  “G. d’Annunzio” Kieti – Peskara në Itali

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim  me Universitetin e Transilvanisë të Brashovës në Rumani dhe Universitetin e  “G. d’Annunzio” Kieti – Peskara në Itali, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë për mobilitet studimi.

Llojet e mobilitetit për Universitetin e Transilvanisë në Brashovë përfshijnë:

– Shkëmbimin e studentëve për studim

– Kohëzgjatja: 5 muaj

– Numri i mobiliteteve: 1 (një)

– Periudha e mobilitetit: Semestri “Pranverë 2023”

– Bursa: 800 Euro/ muaj

– Shpenzime udhëtimi: 275 euro

Llojet e mobilitetit për Universitetin “G. d’Annunzio” Kieti – Peskara përfshijnë:

– Shkëmbimin e studentëve për studim

– Kohëzgjatja: 5 muaj

– Numri i mobiliteteve: 2 (dy)

– Periudha e mobilitetit: Semestri “Pranverë 2023”

– Bursa: 850 Euro/ muaj

– Shpenzime udhëtimi: 275 euro

Shpenzimet e udhëtimit përllogariten në bazë të largësisë sipas linkut https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Kriteret për aplikantët:

 • Të jetë student “Bachelor” (përjashtohen studentët e vitit të parë):
 1. në gjuhë angleze për të aplikuar për në Universitetin e Transilvanisë;
 2. në gjuhë angleze dhe në gjuhë italiane për në Universitetin “G.d’Annunzio” Kieti-Peskara
 • Të jetë student “Master”:
 1. në mësuesi në gjuhë angleze për të aplikuar për në Universitetin e Transilvanisë;
 2. në mësuesi në gjuhë angleze dhe në gjuhë italiane për në Universitetin “G.d’Annunzio” Kieti-Peskara;
 • në përkthim dhe interpretim për në Universitetin e Transilvanisë dhe për në Universitetin “G.d’Annunzio” Kieti-Peskara.

Kriteret e përzgjedhjes:

Studentët do të përzgjidhen në bazë të skemës së miratuar në rregulloren “Për

Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit “Erasmus+” KA107 International Credit Mobility’’, sipas kritereve të mëposhtme:

 • Merita akademike.
 • Kompetenca gjuhësore.
 • Pjesëmarrja në mobilitete në të njëjtin cikël studimi.

Kritere të tjera shtesë:

 • Prioritet do t’u jepet studentëve që u përkasin grupeve me diversitete sociale ekonomike, gjinore, racore, ngjyre, aftësi të veçanta, etj.
 • Barazia gjinore (aty ku është e mundur, të përzgjidhen kandidatë të barabartë në numër për nga gjinia).

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Formular aplikimi.
 • Kopje e dokumentit identifikues/pasaportë.
 • Vërtetim studenti.
 • Transkript notash.
 • Letër motivimi.
 • Dokument që vërteton aftësinë e kufizuar (nëse e dispononi).
 • Dokument që vërteton që studenti është anëtar i komunitetit rom ose egjiptian (nëse e dispononi).
 • Dokument që vërteton që studenti vjen nga familje që trajtohen me ndihmë ekonomike ose bursë nga shteti (nëse e dispononi).

Dorëzimi i dokumentave të aplikimit kryhet në një nga mënyrat e mëposhtme:

 • Elektronikisht (të skanuara në formatin pdf) në adresat:

bledartoska@yahoo.co.uk / bledar.toska@univlora.edu.al

international@univlora.edu.al

 • Dorazi pranë Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë pranë Rektoratit, Kati i I-rë.

Afati i fundit i aplikimit është 09/12/2022.

Procedura e përzgjedhjes:

 • UV ngre një komision ad-hoc, i cili do t’i rendisë kandidatët në bazë të skemës së pikëzimit si dhe kritereve të thirrjes.
 • Kandidatët fitues do të njoftohen prej SPMJ-së në adresën e tyre të email-it.
 • Kandidatët aplikues kanë të drejtën e ankimimit kundër vendimit të komisionit ad-hoc pranë Rektorit brenda 5 (pesë) ditëve nga marrja e njoftimit.
 • Në përfundim të afatit të ankimimit, SPMJ përcjell listën e studentëve të nominuar pranë Universiteteve pritëse.
 • Studentët e përzgjedhur do të kontaktohen prej universitetit pritës për të vazhduar më tej me procedurat e nevojshme.

Përpara fillimit të mobilitetit studentët fitues plotësojnë një dokument të quajtur Learning Agreement (Marrëveshje që vendoset midis studentit që aplikon, universitetit të origjinës si dhe universitetit prites, në të cilën paracaktohen kurset me kreditet përkatëse sipas kriterit të numrit minimal të krediteve që studenti do të ndjekë gjatë semestrit në universitetin pritës, të cilat do t’i njihen në përfundim të tij dhe në vijim të studimeve në universitetin e origjinës).

KUJDES! Studenti, i cili do të kryejë gjatë një semestri mobilitetin në universitetin pritës, duhet të zgjedhë lëndë ekuivalente/ngjashme me ato që do të zhvillonte në UV në po atë semestër. Kreditë të pazgjedhura nga studentët që aplikojnë për mobilitet, për shkak të ndryshimeve midis programeve të studimit të UV-së dhe atyre të universitetit pritës, mbeten pjesë e detyrimeve akademike të programit të studimit që ndjek studenti aplikant të cilat ai/ajo duhet t’i shlyejë sipas rregulloreve përkatëse të UV-së.

Më shumë informacion për universitetet gjendet në linket në vijim:

Për më shumë informacion rreth skemës së mobilitetit dhe mënyrës së aplikimit mund të kontaktoni me:

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë  ju uron suksese!

 

FORMULAR-APLIKIMI-STUDENT-Brashov

FORMULAR-APLIKIMI-STUDENT-CHietti