njoftime

NOTICE TO ALL FOREIGN CITIZENS WHO ARE INTERESTED IN PERSUING STUDIES AT UNIVERSITY “ISMAIL QEMALI” VLORE FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-2023.

NJOFTIM

PËR TË GJITHË SHTETASIT E HUAJ TË CILËT JANË TË INTERESUAR PËR TË NDJEKUR STUDIMET PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023 NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË.

Në mbështetje të udhëzimit Nr. 10 datë 15.05.2022 “ Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në Institucionet e Arsimit të Lartë, ndryshuar me udhëzimin Nr.16, datë 29.06.2022 “Për regjistrimet në vitin akademik 2022-2023”, Kreu IV/3, pika 1:

Të gjithë kandidatët shtetas të huaj që dëshirojnë të ndjekin studimet në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë, në Programet e Ciklit të Parë, në programet me karakter profesional, në programet e integruara të Ciklit të Dytë, duhet të aplikojnë pranë Sekretarive përkatëse të Fakulteteve nga datat 02 shtator 2022 deri më 13 shtator 2022.

Sekretaritë e Fakulteteve do të jenë në dispozicion të shtetasve të huaj për kryerjen e procedurës së aplikimit, nga data 02. 09. 2022- 13. 09. 2022


NOTICE

TO ALL FOREIGN CITIZENS WHO ARE INTERESTED IN PERSUING STUDIES AT UNIVERSITY “ISMAIL QEMALI” VLORE FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-2023.

In support of Guidance No. 10 dated 15.05.2022 “For application and registration procedures in Higher Education Institutions, amended by Guidance No. 16, dated 29.06.2022 “For registrations in the academic year 2022-2023”, Chapter IV/3, point 1:

All foreign citizen candidates who wish to study at University  “Ismail Qemali” , Vlore, in the First Cycle Programs, in professional programs, in the integrated programs of the Second Cycle, must apply to the relevant Secretaries of the Faculties from September 2, 2022 to September 13, 2022.

The Secretaries of the Faculties will be available to foreign citizens to carry out the application procedure, from 02.09.2022 to 13.09.2022


AVVISO

A TUTTI I CITTADINI STRANIERI INTERESSATI A SEGUIRE I STUDI PER L’ANNO ACCADEMICO 2022-2023 PRESSO L’UNIVERSITÀ “ISMAIL QEMALI” VLORE.

A sostegno dell’istruzione n. 10 del 15.05.2022 “Per le procedure di domanda e immatricolazione negli Istituti di istruzione superiore, modificato dal Istruzione n. 16 del 29.06.2022 “Per le iscrizioni all’anno accademico 2022-2023”, Capo IV/3, punto 1:

Tutti i candidati cittadini stranieri che desiderano studiare presso l’Università “Ismail Qemali” Vlore, ​​nei Corsi di I ciclo, nei corsi professionali, nei programmi integrati del Secondo Ciclo, devono presentare domanda alle Segreterie competenti delle Facoltà dal 2 settembre 2022 al 13 settembre 2022.

Le Segreterie delle Facoltà saranno a disposizione dei cittadini stranieri per lo svolgimento della procedura di domanda, dal 02.09.2022 al 13.09.2022