Aktivitete njoftime

Orgaznizim Aktiviteti BLUEWBC në datë 26 Prill 2022 FSHTN

Në vijim të punës për implementimin e projektit “Zhvillimi i qëndrueshëm i Ekonomive Blu përmes arsimit të lartë dhe inovacionit në vendet e ballkanit perëndimor- BLUEWBC”, (me numër 609693-EPP-1-2019-1-NO-EPPKA2-CBHE-JP), nën programin Erasmus + CBHE, do të zhvillohen leksione me studentë të masterit dhe profesioniste nga tregu i punës,  prej profesorëve të universiteve europiane partnerë në projekt, në datën 26 Prill 2022, në ambientet e RDC salla C 500 (sipas axhendës bashkëlidhur).

Gjithashtu, në datë 26 Prill 2022, ora 11:00, do të mbahet një seksion informativ dhe konferencw për media për Hapjen e Qendrës I&E pranë QKSH në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe të Natyrës.

Janë të ftuar të marrin pjesë në këtë aktivitet studentë, profesionistë, patnerw tw biznesit, autoritete publike si dhe bashkëpuntorë të UV-së.

BLUEWBC Programme Vlore 26th April

Poster (1)


 

Following the work for the implementation of the project “Sustainable Development of Blue Economies through higher education and innovation in Western Balkans Countries – BLUEWBC”, (no. 609693-EPP-1-2019-1-NO-EPPKA2-CBHE-JP), under the Erasmus + CBHE program, profesors form european universities partner in the project will give lectures on Innovation and Entrepreneurship (I&E) practices in the blue economy for students, academic staff, and professionals on 26 April 2022 in the premises of RDC hall C 500 ( as per the attached agenda).

Moreover, on the same day at 11:00 am, it will be held an information session and media conference for the Opening of the I&E Center at SRC at the Faculty of Technical and Natural Sciences.

Students, professionals, industrial partners, public authorities as well as UV collaborators are invited to participate in this activity.