njoftim punesim zyrat

Personel ndihmësakademik Specialist Arkive

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 25, datë 16.03.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

Personel ndihmësakademik me karakter administrativ “Specialist Arkive” pranë Sektorin të Burimeve Njerëzore dhe Protokoll-Arkivës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë

Përshkrimi i vendit të punës

Specialisti i arkivës ka për mision që, në mbështetje të legjislacionit në fuqi për arkivat, të mirëmbajë, të kujdeset dhe të garantojë sigurimin e kushteve për organizimin dhe mirëadministrimin e dokumentacionit që ndodhet në Zyrën e Arkivit të UV-së.

Të lëshojë kopje të njëhësuara dokumentacioni nga fondi i arkivit të UV-së, sipas rregullave të caktuara. Agjëson dokumentat me afat ruajtje të përkohëshme, sipas afateve, me komision dhe sipas rregullave të caktuara.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit