njoftim punesim

Personel akademik me kohë të plotë pranë Departamentit të Biologjise

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 22, datë 09.03.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 2(dy) vendet e lira të punës për personel akademik me kohë të plotë, pranë Departamentit të Biologjisë, në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore.

Përshkrimi i vendit të punës.

 2 (dy) personel akademik me kohë të plotë, kategoria “asistent-lektorë” per vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit të Biologjise, ne Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore.

Njoftimi i plote

Formular i aplikimit