njoftim punesim

Personel akademik me kohë të plotë pranë Departamentit të Fizikës

 Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 128, datë 18.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

Përshkrimi i vendit të punës.

1 (një) personel akademik me kohë të plotë, kategoria “asistent-lektorë” për  vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit të Fizikës, ne Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit