njoftim punesim

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë njofton anullim procedure

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë njofton anullimin e procedurës së punësimit për personel akademik me kohë të plotë pranë Departamentit të Ekonomiksit në Fakultetin e Ekonomisë.