njoftime

NJOFTIM PËR  APLIKIMET  PER PËRFITIMIN   E   BURSAVE  PER VITIN  AKADEMIK  2021-2022.

PËR  APLIKIMET  PER PËRFITIMIN   E   BURSAVE  PER

VITIN  AKADEMIK  2021-2022.

(PER STUDENTET E PROGRAMEVE PROFESIONALE, STUDENTET E CIKLIT BACHELOR DHE STUDENTET E PROGRAME TE INTEGRUARA )

          Bazuar në VKM nr. 39, datë 23.01.2019, “Për disa ndryshime në VKM nr. 903, datë 21.12.2016, Për përcaktimin e kritereve dhe përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë», njoftojme se:

Studentet  mund te aplikojne per burse me dokumentacionin vertetues sipas kritereve te caktuara ,prane Zyres se Studentit ne fakultetin e tyre ,ne momentin e regjistrimit ose ne momentin e plotesimit te kritereve dhe dokumentacionit.

 Pagesa e burses behet prej fillimit te vitit akademik ose ne muajin pasardhes ,nga momenti i aplikimit te studentit gjate vitit akademik.

      Bursa eshte 10000 leke dhe jepet ne llogarine bankare te studentit,pas verifikimit te frekuentimit te tij ne sekretari.

KATEGORITE    PERFITUESE.

I .STUDENTE EKSELENTE.

1). Studentët e pranuar në vitin e parë akademik  me notë mesatare vjetore  9 – 10  nga sistemi i arsimit të mesëm të lartë .( Kjo kategori  percaktohet  sipas listës së studentëve që plotësojnë kriterin e notës mesatare  të hartuar dhe të dërguar  nga QSHA prane MASR).

2) Studentët e regjistruar në vitet pas të parit, me notë mesatare vjetore të ponderuar 9 -10 të vitit akademik  paraardhës ,  përllogaritur me kreditet  dhe notat e atij vitit akademik.

(Mesataret do te nxirren nga sekretarite ne  Insitutucionet  Publike  të Arsimit të Lartë.)

 

II.STUDENTE NGA SHTRESA NE NEVOJE.

1) Studentët, familjet e të cilëve trajtohen me ndihmë ekonomike

2) Bashkëshortët që kanë fëmijë, dhe janë të dy studentë, përfitojnë secili bursë

3) Studentët, persona me aftësi të kufizuara, te vërtetuar nga Komisioni Mjeksor i Caktimit te Aftesisë për Punë(KMCAP), përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar.

4) Studentët që i kanë të dy prindërit me aftësi të kufizuara, te vërtetuara me vendim të Komisionit Mjeksor të Caktimit te Aftësisë për Punë (përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar).

5) Studentët që i kanë të dy prindërit pensionistë

6) Studentët që kanë  njërin  prind pensionist dhe prindi tjetër nuk jeton.

7) Studentët, të tretët në radhën e fëmijëve e lart, të cilët vijnë nga familje me tre fëmijë e më shumë, nga të cilët dy të parët janë studentë në institucionet publike të arsimit të lartë.

8) Studentët që kanë përfituar statusin e jetimit, deri në moshën 25 vjeç

9) Studentët që kanë humbur kujdestarinë prindërore me vendim gjykate të formës së prerë, deri në moshën 25 vjeç

10) Studentët që janë identifikuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë përfituar statusin ligjor për trajtim si viktima të trafikut të qenieve njerëzore, deri në moshën 25 vjeç;

11) Studentët që janë fëmijë të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ të Shtetit dhe të Policisë së Burgjeve që kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës.”

Dokumentacioni i dorëzuar duhet të jetë sipas legjislacionit shqiptar në fuqi, pa korrigjime, origjinal ose fotokopje të noterizuara dhe brenda 3 muajve të fundit.

Studentët nuk përfitojne bursë apo humbasin të drejtën e përfitimit në rast se:

  1. Nuk kane plotesuar kreditet per te kaluar ne vitin pasardhes .
  2. Janë ndarë nga trungu familjar;
  3. Familjet e tyre ushtrojnë veprimtari private;
  4. Vazhdojnë studimet në një program të dytë studimi

Dokumentacioni dorëzohet në Zyren e Studentit prane fakultetit perkates.,

FORMULARI I APLIKIMIT QE INFORMON DHE PER DOKUMENTACIONIN  QE DUHET DOREZUAR NGA STUDENTI MUND TE SHKARKOHET         KETU .

 

DREJTORIA E EDUKIMIT PER CIKLIN I DHE II TE STUDIMEVE