njoftim punesim

Personel akademik pranë Departamentit të Infermierisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 83, datë 05.10.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 2 (dy) vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

 2 (dy) personel akademik me angazhim me kohë të plotë, për fushën e infermierisë për vitin akademik 2021-2022  pranë Departamentit të Infermierisë në Fakultetin e Shëndetit.

 Përshkrimi i vendit të punës për fushën e infermierisë:

  1. Pedagog me kohë të plotë
  2. Mësimdhënie në modulet e lëndëve infermierore në veprimtaritë akademike: udhëheqje praktikë në Fier.
  1. Kërkim shkencor individual dhe në grup.
  1. Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit

Skema e vlersimit