njoftime Thirrje

[:sq]Bursa Erasmus + për studentët në Akademinë Navale Mircea Cel Batran  ( Mircea Cel Batran Naval Academy ) në Rumani[:]

[:sq]Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Akademinë Navale Mircea Cel Batran  ( Mircea Cel Batran Naval Academy ) në Rumani .

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Akademinë Navale Mircea Cel Batran (Mircea Cel Batran Naval Academy) në Rumani hap thirrjen për mobilitete studentësh në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1. Ftohen të aplikojnë të gjithë studentët e UV-së, të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme.

Në përfundim të mobilitetit studentët do të vijojnë studimet në universitetin e tyre të origjinës (UV). Ata nuk do të paguajnë asnjë tarifë shkollimi në universitetin pritës (MBNA), por do të vazhdojnë të paguajnë tarifat që aplikohen në universitetin e tyre të origjinës (UV). Shpenzimet do të mbulohen nga skema Erasmus+, komponenti KA1 për mobilitet studimi.

Numri i bursave për studim: 4 (katër)

Periudha e mobilitetit: Semestri Vjeshte 2021

Bursa përfshin:

Kriteret për aplikantët:

 • Të jetë student i vitit të dytë/tretë në Bachelor.
 • Të jetë student i programeve të studimit të fushave: Inxhinieri Navale, Inxhinieri Mekanike, Inxhinieri Elektrike dhe Navigacion.
 • Të zotërojë njohuri të mira të gjuhës angleze, minimumi niveli B1 ose të gjuhës që zhvillohen programet e studimit në (MBNA).

Kriteret e përzgjedhjes:

 • Merita akademike.
 • Kompetemca gjuhësore.
 • Prioritet më i ulët do t’u jepet atyre që kanë marrë pjesë më parë në mobilitete në të njëjtin cikël studimi.
 • Prioritet do t’u jepet studentëve që u përkasin grupeve me diversitete sociale ekonomike, gjinore, racore, ngjyre, aftësi të veçanta, etj.
 • Studentët do të përzgjidhen duke respektuar numrin e bursave për çdo program studimi (1 bursë/program studimi).

Kritere të tjera shtesë mund të përfshijnë:

 • Barazia gjinore (aty ku është e mundur, të përzgjidhen kandidatë të barabartë në numër për nga gjinia).

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Formular aplikimi.
 • Kopje të pasaportës.
 • Vërtetim studenti në anglisht.
 • Transkript notash në anglisht.
 • Dokument që vërteton njohjen e gjuhës angleze niveli B1 minimalisht (nëse e dispononi).
 • Letër motivimi.
 • Dokument që vërteton aftësinë e kufizuar(nëse e dispononi).
 • Dokument që vërteton që studenti është anëtarë i komunitetit rom ose egjiptian (nëse e dispononi).
 • Dokument që verteton se studenti vjen nga familje që trajtohen me ndihmë ekonomike ose bursë nga shteti (nëse e dispononi).

Dokumentet e aplikimit duhet të dorëzohen:

ose

 • dorazi pranë Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë pranë Rektoratit, Kati i I-rë.

Afati i fundit i aplikimit 04/05/2021.

Për tu njohur me kurset e ofruara në gjuhën angleze ju lutemi shfletoni dokumentat bashkëlidhur: https://www.anmb.ro/eng/files/erasmus/incoming_students.html

Për tu njohur me procedurën e pranimit të universitetit klikoni në:

https://www.anmb.ro/eng/files/ri/incoming_students/K107/KA107%20PO%2001-07%20-%20Incoming%20SMS,%20SMP.pdf

Më shumë informacion rreth universitetit pritës në Akademinë Navale Mircea Cel Batran (Mircea Cel Batran Naval Academy) klikoni në: https://www.anmb.ro/eng/

Procedura e përzgjedhjes së studentëve:

 1. UV ngre një komision Ad-Hoc, i cili do t’i vlerësojë studentët në bazë të kritereve të shpalluara në këtë thirrje si dhe skemës së miratuar në rregulloren “Për Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit Erasmus+ KA107 International Credit Mobility’’.
 2. Studentët fitues do të njoftohen prej SPMJ në adresën e tyre të email-it.
 3. Kandidatët aplikues kanë të drejtën e ankimimit kundër vendimit të komisionit Ad-Hoc pranë Rektorit brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit.
 4. UV përcjell listën e studentëve të nominuar pranë MBNA.
 5. Studentët e nominuar do të mbështeten nga SPMJ për të vazhduar më tej me procesin e aplikimit pranë MBNA.

Përpara fillimit të mobilitetit studentët fitues plotësojnë një dokument të quajtur Learning Agreement (Marrëveshje që vendoset midis studentit që aplikon, universitetit të origjinës si dhe universitetit prites, në të cilën paracaktohen kurset me kreditet përkatëse sipas kriterit të numrit minimal të krediteve që studenti do të ndjekë gjatë semestrit në universitetin pritës, të cilat do t’i njihen në përfundim të tij dhe në vijim të studimeve në universitetin e origjinës).

KUJDES! Studenti, i cili do të kryejë gjatë një semestri mobilitetin në universitetin pritës, duhet të zgjedhë lëndë ekuivalente/ngjashme me ato që do të zhvillonte në UV në po atë semestër. Kredite të pazgjedhura nga studentët që aplikojnë për mobilitet, për shkak të ndryshimeve midis programeve të studimit të UV-së dhe atyre të universitetit pritës, mbeten pjesë e detyrimeve akademike të programit të studimit që ndjek studenti aplikant të cilat ai/ajo duhet t’i shlyejë sipas rregulloreve përkatëse të UV-së.

Ju lutem, kini në vëmendjen tuaj që realizimi i mobilitetit sipas periudhës së planifikuar do të varet nga situata Covid-19.

Për më shumë informacion rreth skemës së mobilitetit dhe mënyrës së aplikimit, kontaktoni me Koordinatorët akademik të marëveshjes:

ose

me Sektorin e Projekteve dhe Mardhënieve me Jashtë, pranë Rektoratit, Kati i I-rë në adresën e –mailit: international@univlora.edu.al

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë  ju uron suksese!

 

FORMULAR STUDENT mbna[:]