njoftim pune njoftim punesim

[:sq]Njoftim Aplikim per pozicion administratori[:]

[:sq]

Vendimi i bordit i plote

Afati për aplikim

– Afati për të aplikuar është 2 dy (javë) kalendarike. Ky afat fillon nga data e nesërme e publikimit të njoftimit në web-site zyrtar të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë: www.univlora.edu.al. (njoftimi u publikua në datën 25.01.2021 dhe afati përfundon në datën 09.02.2021).

– Dokumentacioni i dorëzuar në shërbimin postar pas datës 09.02.2021, do t’i kthehet aplikantit pa veprime.

Mënyra e aplikimit

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë

Rektorati

Lagjja. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400 Vlorë, Shqipëri.

Per pozicionin: “Administrator”

Skema e pikezimit[:]