Laborant pranë Qendrës Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik

njoftim pune njoftim punesim

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 03, datë 05.01.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR

“Laborant” pranë Qendrës Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik

Përshkrimi i vendit të punës

Laborant biokimik/mikrobiologjik me kohë të plotë:

  • Pritja e pacientëve dhe rregjistrimi i tyre.
  • Marrja e analizave të gjakut, urinës, tamponëve etj nga pacientët.
  • Kryerja e procedurave të analizave biokimike dhe mikrobiologjike.
  • Dokumentimi i rezultateve të analizave laboratorike të pacientëve dhe mbajtja e komunikimit me ta.
  • Mirëmbajtja e pajisjeve laboratorike.
  • Hartimi i kërkesave buxhetore të nevojave të laboratorit për materiale konsumi dhe pajisje.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimi personel akademik
Formular aplikimi personel administrativ

Pikezimi